Akt korporacyjny

KAAUM.2018.2.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 64/2018
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie: preliminarza Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim na 2018 rok

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w związku z Rozdziałem VI ust. 6 Statutu Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1.  Zatwierdza preliminarz Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim na 2018 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§  2.  Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu KRAUM.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRELIMINARZ BUDŻETWY

UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU LEKARSKIM 01.01.2018 R.-31.12.2018 R

Stan środków UKJKKL na 31.12.2017r. 34 395,98 zł.

Zwiększenie z tytułu składek członkowskich 130 000 zł.

(13 uczelni X 10 000 zł.)

Stan planowanych środków 164 395,98 zł.

Lp.Planowane wydatkiUdział %Kwota
1.Koszty funkcjonowania i obsługi sekretariatu5,71%9 395, 98 zł.
2.Wynagrodzenie obsługi sekretariatu18,24%30 000 zł.
3.Wynagrodzenie studenta3,65%6000 zł.
4.Koszty związane z obsługą zebrań plenarnych4,25%7000 zł.
5.Koszty podróży krajowych Przewodniczącego3,04%5000 zł.
6.Koszty podróży zagranicznych Przewodniczącego oraz uczestnictwo w Kongresie AMEE6,08%10 000 zł.
7.Projekty internetowe4,25%7000 zł.
8.Wynagrodzenie V-ce Przewodniczącego10,99%18 000 zł.
9.Wynagrodzenie Przewodniczącego36,49%60 000 zł.
10.Narzuty do wynagrodzenia7,30%12 000 zł.
Razem100%164 395,98 zł.