Lekarz.2018.6.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 27/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania zespołu roboczego ds. współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 20 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołać zespół roboczy ds. współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta, zwany dalej: "Zespołem" w składzie:
1) Jacek Kozakiewicz - Przewodniczący,
2) Anna Darocha
3) Paweł Doczekalski
4) Rzecznik Praw Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej
§  2.  Zobowiązać Zespół do okresowego przedstawiania wyników swoich prac Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.