Lekarz.2017.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 138/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania zespołu roboczego ds. koordynacji działań związanych z wydaniem nowego dokumentu "Prawo wykonywania zawodu" dla lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 20 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej w związku z uchwałą nr 10/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu" wydawanego lekarzom i lekarzom dentystom uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołać zespół roboczy ds. koordynacji działań związanych z wydaniem nowego dokumentu "Prawo wykonywania zawodu" dla lekarzy i lekarzy dentystów, zwany dalej: "zespołem" w składzie:
1. Przewodniczący: Zyta Kaźmierczak -Zagórska
2. Członkowie:
- Mariusz Malicki
- Ładysław Nekanda-Trepka
- Andrzej Sawoni
- Jerzy Jakubiszyn
- Paweł Barucha
- Krzysztof Kwasiborski
§  2. 
1.  Upoważnić Zespół do prowadzenia rozmów z Ministerstwem Zdrowia, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., okręgowymi izbami lekarskimi oraz innymi podmiotami i instytucjami w sprawach dotyczących wdrożenia nowego dokumentu "Prawo wykonywania zawodu" dla lekarzy i lekarzy dentystów.
2.  Zobowiązać Zespół do okresowego przedstawiania wyników swoich prac Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.