Powołanie zespołu roboczego do realizacji zadań wynikających z Planu Działania KIBR dla IFAC.

Akty korporacyjne

Rewid.2009.2.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 3 lutego 2009 r.

POSTANOWIENIE Nr 154/20/2009
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 3 lutego 2009 r.
w sprawie powołania zespołu roboczego do realizacji zadań wynikających z Planu Działania KIBR dla IFAC

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów postanawia się, co następuje:
§  1.
Powołuje się zespół roboczy w celu realizacji zadań wynikających z Planu Działania KIBR dla IFAC, przyjętego postanowieniem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 września 2008 r., w następującym składzie:
PrzewodniczącaMaria Rzepnikowska
Członkowie:Mirosław Kośmider
Grzegorz Skrzeszewski
Jadwiga Szafraniec
Urszula Piszczorowicz
Ewa Sowińska
Andrzej Nowaczewski
Alina Barcikowska
Antoni Reczek
§  2.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.