Powołanie zespołu roboczego do prac nad utworzeniem zespołów biegłych sądowych przy izbach lekarskich.

Akty korporacyjne

Lekarz.2016.6.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 3 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 104/16/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania zespołu roboczego do prac nad utworzeniem zespołów biegłych sądowych przy izbach lekarskich

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 20 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.
Powołać zespół roboczy do prac nad utworzeniem zespołów biegłych sądowych przy izbach lekarskich w składzie:
-
kol. Romuald Krajewski (przewodniczący)
-
kol. Krzysztof Kordel
-
kol. Leszek Dudziński
-
kol. Julian Wróbel
-
kol. Teresa Bieńko
-
kol. Jerzy Nosarzewski
§  2.
Powierzyć zespołowi opracowanie założeń do projektu dotyczącego utworzenia i funkcjonowania zespołów biegłych sądowych przy izbach lekarskich.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.