Akt korporacyjny

Lekarz.2018.10.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 95/18/VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 października 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. refundacji kosztów poniesionych przez izby lekarskie na realizację zadań przejętych od administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół ds. refundacji kosztów poniesionych przez izby lekarskie na realizację zadań przejętych od administracji publicznej, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1) Grzegorz Mazur - przewodniczący
2) Grzegorz Wrona
3) Jacek Miarka
4) Magda Wiśniewska
5) Paweł Barucha
6) Tadeusz Urban
§  2.  Powierza się Zespołowi analizę faktycznych kosztów realizacji przez izby lekarskie zadań przejętych od administracji publicznej i prowadzenie rozmów z Ministerstwem Zdrowia na temat zasad refundacji z budżetu państwa kosztów poniesionych przez izby lekarskie na realizację zadań przejętych od administracji publicznej.
§  3.  Zobowiązuje się Zespół do bieżącego przekazywania Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyników prac i uzgodnień z Ministerstwem Zdrowia.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.