Lekarz.2018.10.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 92/18/VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 października 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. analizy przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół roboczy ds. analizy przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1) przewodniczący - dr hab. n. med. Andrzej Wojnar (lekarz),
2) wiceprzewodnicząca - prof. dr hab. n. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal (lekarz),
3) prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski (lekarz),
4) dr n. med. Andrzej Krawczyk (lekarz)
5) przedstawiciel wskazany przez Komisję Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  2.  Powierza się Zespołowi wypracowanie strategii dalszego postępowania w sprawie ewentualnej nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej na podstawie materiałów zgromadzonych i opracowanych przez Zespół ekspertów do analizy przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej powołany uchwałą Nr 26/16/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ekspertów do analizy przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej w VII kadencji oraz na podstawie opinii Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej bieżącej kadencji a także komisji etyki lekarskiej okręgowych rad lekarskich.
§  3.  Zobowiązuje się Zespół do przekazania strategii Naczelnej Radzie Lekarskiej w terminie do dnia 31 marca 2019 r.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.