Akty korporacyjne

PAN.2019.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2019 r.

DECYZJA Nr 34/2019
PREZESA PAN
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie powołania zespołu doradczego do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz.1475 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534) oraz w związku z § 54 Statutu Polskiej Akademii Nauk postanawiam, co następuje:
1. Powołuję na kadencję 2019-2022 zespół doradczy do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN nieposiadających osobowości prawnej i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk, w składzie:
1) Przewodniczący Zespołu - prof. Paweł Rowiński - Wiceprezes PAN;
2) członkowie:
a) prof. Andrzej Buko - Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN,
b) prof. Katarzyna Turnau - Dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
c) prof. Roman Micnas - Dziekan Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN,
d) Tadeusz Latała - Kanclerz Akademii,
e) dr Anna Plater-Zyberk - Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Kancelarii PAN.
2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) rozpatrywanie wniosków o przyznanie dotacji podmiotowej składanych przez uprawnione jednostki;
2) rekomendowanie Prezesowi PAN - w ramach możliwości finansowych Akademii - wysokości dotacji podmiotowej dla poszczególnych jednostek.
3. Rekomendacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Zespół ustala w drodze głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W sytuacji równej liczby głosów za i przeciw decydujący jest głos Przewodniczącego Zespołu.
4. Posiedzenia Zespołu zwołuje oraz przewodniczy im jego Przewodniczący z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku rozpatrywania w ciągu roku wniosków o dotację podmiotową złożonych w ramach naboru podstawowego w zakresie odłożonym do ponownego rozpatrzenia w terminie późniejszym (np. po ujawnieniu oszczędności) bądź wniosków odwoławczych i dodatkowych złożonych w trakcie roku, Przewodniczący Zespołu może uzyskać rekomendacje członków w trybie obiegowym bez konieczności zwoływania posiedzenia. Członkowie Zespołu przedkładają rekomendacje Przewodniczącemu w wyznaczonym terminie, w formie pisemnej, drogą elektroniczną. Przy formułowaniu rekomendacji Zespołu ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku rozpatrywania wniosków w ramach naboru podstawowego.
7. Obsługę administracyjno-organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro Finansów i Budżetu Kancelarii PAN.
8. Traci moc Decyzja Nr 7/2016 z dnia 29 lutego 2016 zmieniona decyzją Nr 30/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. oraz decyzją Nr 28/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
9. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. Przewodniczący i członkowie Zespołu.

2. Jednostki organizacyjne Akademii nieposiadające osobowości prawnej.

3. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

4. Komórki organizacyjne Kancelarii PAN.