Akty korporacyjne

Radc.2013.12.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 12/IX/2013
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 14 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do zweryfikowania zasad podziału składki członkowskiej pomiędzy okręgowe izby radców prawnych a Krajową Radę Radców Prawnych

Na podstawie § 41 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje;
§  1. Powołuje się Zespół do zweryfikowania zasad podziału składki członkowskiej pomiędzy okręgowe izby radców prawnych a Krajową Radę Radców Prawnych, zwany dalej "Zespołem", w składzie 10 osób:
1. Iwona Bendorf-Bundorf- Przewodniczący,
2. Juliusz Cybulski,
3. Anna Ignaczak,
4. Alicja Juszczyk,
5. Adam Król,
6. Grzegorz Lorych,
7. Sławomir Majka,
8. Elwira Szurmińska - Kamińska,
9. Marek Wojewoda,
10. Bazyli Zacharczuk.
§  2.
1. Zadaniem Zespołu jest zweryfikowanie zasad podziału składki członkowskiej pomiędzy okręgowe izby radców prawnych a Krajową Radę Radców Prawnych określonych w uchwale Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.
2. Przewodniczący Zespołu informuje dziekanów rad okręgowych izb radców prawnych o terminie i miejscu posiedzenia Zespołu celem umożliwienia wzięcia udziału w posiedzeniu Zespołu przedstawiciela każdej okręgowej izby radców prawnych.
3. Zespół przedstawi Krajowej Radzie Radców Prawnych sprawozdanie do następnego posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.