Akty korporacyjne

Podat.2019.5.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 maja 2019 r.

UCHWAŁA Nr 296/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw zmian regulaminu organizacyjnego Biura KIDP i Biur w Regionalnych Oddziałach KIDP

Na podstawie § 21 ust. 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Zespół do spraw zmian regulaminu organizacyjnego Biura KIDP i Biur w Regionalnych Oddziałach KIDP, w skład którego wchodzą następujące osoby:
1) Rafał Mikołajewski, nr wpisu 11534,
2) Jacek Bajson, nr wpisu 02223,
3) Beata Norsesowicz, nr wpisu 03789,
4) Mariola Chełmińska, nr wpisu 10395,
5) Lech Feder, nr wpisu 01913,
6) Tomasz Ziółkowski, nr wpisu 00625,
7) Piotr Brozowski, nr wpisu 03637.
§  2.  Na Przewodniczącego Zespołu do spraw zmian regulaminu organizacyjnego Biura KIDP i Biur w Regionalnych Oddziałach KIDP powołuje się Pana Rafała Mikołajewskiego.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje regulamin Zespołu do spraw zmian regulaminu organizacyjnego Biura KIDP i Biur w Regionalnych Oddziałach KIDP. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  4.  Finansowanie Zespołu do spraw zmian regulaminu organizacyjnego Biura KIDP i Biur w Regionalnych Oddziałach KIDP odbywać się będzie z planu przychodów i wydatków: a) Komisji Współpracy z Regionami Krajowej Rady Doradców Podatkowych - w zakresie osób wskazanych w § 1 pkt 1-5; b) Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych - w zakresie osób wskazanych w § 1 pkt 6-7.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ZESPOŁU DO SPRAW ZMIAN REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO BIURA KIDP I BIUR W REGIONALNYCH ODDZIAŁACH KIDP

§  1.  Zespół do spraw zmian regulaminu organizacyjnego Biura KIDP i Biur w Regionalnych Oddziałach KIDP (dalej: Zespół) działa w oparciu o niniejszy Regulamin.
§  2.  Do zadań Zespołu należy przygotowanie regulaminu organizacyjnego Biura KIDP i Biur w Regionalnych Oddziałach KIDP.
§  3. 
1.  Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego Zespołu. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 2. Przewodniczący Zespołu reprezentuje Zespół przed Radą, innymi organami Izby oraz Zarządami Regionalnych Oddziałów Izby. 3. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący. 4. Członka Zespołu obowiązuje czynny udział w pracach Zespołu. 5. Członek Zespołu potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Zespołu podpisem na liście obecności. 6. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Zespołu, Członek Zespołu jest obowiązany zawiadomić pisemnie Przewodniczącego Zespołu przed terminem posiedzenia o swojej nieobecności.
§  4. 
1.  Realizacja zadań wymienionych w § 2 niniejszego Regulaminu następuje:
1) w trakcie zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu posiedzeń, lub
2) w ramach zainicjowanej przez Przewodniczącego Zespołu wymiany mailowej korespondencji pomiędzy członkami Zespołu, której treść - jako poufna - jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.
2.  Zespół do podejmowania decyzji może powoływać ze swojego grona tzw. zespoły robocze, które muszą składać się z co najmniej dwóch osób.
§  5. 
1.  W przypadku zwołania posiedzenia, członkowie Zespołu otrzymują zawiadomienie na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym, przez Przewodniczącego Zespołu, terminem.
2.  Posiedzenie Komisji prowadzi przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności upoważniony prze niego wiceprzewodniczący Komisji.
3.  Przewodniczący Zespołu obowiązany jest zwołać posiedzenie Zespołu również w przypadku, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi co najmniej połowa jej członków.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, posiedzenie Zespołu powinno zostać zwołane w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku, a termin posiedzenia - ustalony do 14 dni od daty wpływu wniosku.
5.  W przypadku naruszenia przez Przewodniczącego Zespołu postanowień ust. 3 lub 4 powyżej, posiedzenie Zespołu zwołać może każdy z członków Zespołu.
6.  Zespół decyduje o zasadności podjęcia decyzji w formie uchwały.
7.  Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.
§  6. 
1.  Dokumentacja z prac Zespołu przechowywana jest w Biurze KIDP przez okres 1 roku od zakończenia kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.