Podat.2018.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 12/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrywania wniosków o umorzenie naliczonych i niezapłaconych składek członkowskich Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 6 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 6 ust. 3 lit. b uchwały 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Zespół do spraw rozpatrywania wniosków o umorzenie naliczonych i niezapłaconych składek członkowskich Krajowej Rady Doradców Podatkowych (dalej: "Zespół"), w skład którego wchodzi do dwóch członków:
1) Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP,
2) Komisji Finansowej KRDP, wyznaczonych przez Przewodniczącego każdej ze wskazanych komisji KRDP.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje na Przewodniczącą Zespołu Iwonę Nowaczyk.
§  3.  Do zadań Zespołu należy rozpatrywanie wniosków doradców podatkowych złożonych na podstawie § 6 ust. 3 lit. b uchwały nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz przekazywanie rekomendacji Zespołu w tych sprawach do Krajowej Rady Doradców Podatkowych, celem podjęcia uchwały w sprawie.
§  4.  Finansowanie Zespołu odbywać się będzie:
1) w odniesieniu do osób, o których mowa w § 1 pkt 1 - z planu przychodów i wydatków Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP;
2) w odniesieniu do osób, o których mowa w § 1 pkt 2 - z planu przychodów i wydatków Komisji Finansowej KRDP;
3) w odniesieniu do Przewodniczącej Zespołu - z planu przychodów i wydatków Komisji Finansowej i Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych.
§  5.  Traci moc uchwała nr 441/2015 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrywania wniosków o umorzenie naliczonych i niezapłaconych składek członkowskich Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.