Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA 209/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie powołania składu Rady Naukowej przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje do składu Rady Naukowej przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych następujące osoby:

Prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego (UMK),

Prof. dr hab. Leonarda Etela (UwB),

Prof. dr hab. Teresę Famulską (UE),

Prof. dr hab. Jadwigę Glumińską-Pawlic (UŚ),

Prof. dr hab. Andrzeja Gomułowicza (UAM),

Prof. dr hab. Mariolę Lemonnier (UWM),

Prof. dr hab. Hannę Litwińczuk (UW),

Prof. dr hab. Włodzimierza Nykiela (UŁ),

Prof. dr hab. Pawła Borszowskiego (UWr),

Prof. dr hab. Ziemowita Kukulskiego (UŁ),

Prof. dr hab. Marcina Jamrożego (SGH).

§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje regulamin Rady Naukowej przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  3.  Rada Naukowa przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych działa jako komisja zewnętrzna w rozumieniu Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  4.  Traci moc uchwała nr 762/2015 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie reaktywowania Rady Konsultacyjnej i przekształcenia jej w Radę Naukową przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych oraz stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia składu Rady Naukowej przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych oraz stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu działania Rady Naukowej przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMINU RADY NAUKOWEJ PRZY KRAJOWEJ IZBIE DORADCÓW PODATKOWYCH

§  1.  Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Naukowej przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych (zwanej dalej Radą Naukową).
§  2.  Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności:
1) wspieranie Krajowej Izby Doradców Podatkowych w działaniach na rzecz samorządu zawodowego doradców podatkowych; wydawanie opinii w sprawach dotyczących prawa podatkowego; przedstawianie propozycji zmian legislacyjnych w prawie powszechnym.
§  3. 
1.  Wyboru członków Rady Naukowej dokonuje Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
2.  Członkami Rady Naukowej mogą być doradcy podatkowi, osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych oraz osoby wyróżniające się dorobkiem i praktyczną wiedzą w zakresie prawa podatkowego.
3.  Rada Naukowa liczy od 10 do 15 Członków.
§  4. 
1.  Członkowie Rady Naukowej powołują spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
2.  Pracami Rady Naukowej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony Wiceprzewodniczący.
§  5. 
1.  Przewodniczący Rady Naukowej wyznacza termin i miejsce posiedzenia Rady Naukowej i zawiadamia o nim członków Rady Naukowej.
2.  Posiedzenia Rady Naukowej są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3.  Do zawiadomienia o posiedzeniu Rady Naukowej Przewodniczący obowiązany jest dołączyć projekt porządku obrad oraz materiały i dokumenty, które będą przedmiotem obrad.
4.  Członek Rady Naukowej może złożyć wniosek o zmianę projektu porządku obrad, dołączając, o ile to konieczne, materiały, którymi powinna zająć się Rada Naukowa na posiedzeniu.
5.  Projekt porządku obrad podlega przyjęciu na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej.
6.  Rada Naukowa odbywa posiedzenie według przyjętego porządku obrad.
7.  Rada Naukowa decyduje o zasadności podjęcia decyzji w formie uchwały.
8.  Uchwały Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Naukowej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Naukowej lub osoby upoważnionej przez Przewodniczącego Rady Naukowej do prowadzenia posiedzenia Rady Naukowej.
§  6. 
1.  Obsługę techniczno-biurową Rady Naukowej zapewnia Biuro Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
2.  Działalność Rady Naukowej finansowana jest ze środków własnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
3.  Biuro Krajowej Izby Doradców Podatkowych przygotowuje roczny plan przychodów i wydatków Rady Naukowej.
4.  Roczny plan przychodów i wydatków Rady Naukowej zatwierdzany jest przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.