Akty korporacyjne

Aptek.2020.5.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 maja 2020 r.

UCHWAŁA Nr VIII/27/2020
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 5 maja 2020 r.
w sprawie powołania redaktorów naczelnych pism: "Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej" i "Biuletynu Naczelnej Rady Aptekarskiej" oraz upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady w zakresie spraw wydawniczych

Na podstawie art. 39 ust. 1 zdanie wprowadzające do wyliczenia w zw. z art. 39 ust. 4, i art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1419) oraz art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (tj. Dz.U. z 2018, poz.1914, z późn.zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1.  Naczelna Rada Aptekarska postanawia wydawać dziennik "Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej" dostępny pod adresem www.aptekarzpolski.pl.
§  2.  Na redaktora naczelnego dziennika "Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej" dostępnego pod adresem www.aptekarzpolski.pl oraz na redaktora naczelnego czasopisma "Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej" powołuje się Pana Michała Pawła Gondka.
§  3.  Funkcję redaktora naczelnego czasopisma "Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej" pełni prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
§  4.  Upoważnia i zobowiązuje się Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do podejmowania działań i decyzji w sprawach wydawniczych Naczelnej Izby Aptekarskiej, w szczególności do:
1) sprawowania bieżącego nadzoru nad działalnością wydawniczą;
2) zawieszenia, z ważnych powodów, redaktora naczelnego, o którym mowa w § 2, z równoczesnym powierzeniem tej funkcji innej osobie - do czasu podjęcia decyzji przez Naczelną Radę Aptekarską,
3) określenia sposobu organizacji redakcji pism, o których mowa w § 1-3, w tym do wydania statutów redakcji;
4) ustalenia składu osobowego redakcji lub osób odpowiedzialnych za wydawanie pism, o których mowa w § 1-3;
5) dokonywania niezbędnych zmian w Rejestrze Dzienników i Czasopism;
6) określenia formy prowadzenia i sposobu finansowania pism, o których mowa w § 1-3, oraz pozostałej działalności wydawniczej Naczelnej Izby Aptekarskiej, w tym ustalenie, jaki zakres tej działalności może być prowadzony w ramach działalności gospodarczej.
§  5.  Uchyla się:
1) uchwałę Nr IV/87/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komitetów redakcyjnych Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Aptekarza Polskiego Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej;
2) uchwałę Nr V/11/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniającą uchwałę Nr IV/87/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komitetów redakcyjnych Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Aptekarza Polskiego Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej;
3) uchwałę Nr VII/6/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia czasopisma "Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej" Biuletynem Aptekarskim;
4) § 1 pkt 9 uchwały Nr VIII/9/2020 z dnia 25 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do załatwiania spraw w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej.
§  6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie w sprawie uchwały przeprowadzone podczas posiedzenia NRA na odległość przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci wideokonferencji

W głosowaniu uczestniczyło 39 członków Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Wynik:

1) za - 36;

2) przeciw - 0;

3) wstrzymujących się - 3.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1419), zwanej dalej "ustawą o izbach aptekarskich", Naczelna Rada Aptekarska kieruje działalnością samorządu aptekarskiego w okresie między Krajowymi Zjazdami Aptekarzy. W myśl art. 39 ust. 4 ustawy o izbach aptekarskich, Naczelna Rada Aptekarska wydaje Biuletyn Aptekarski oraz może prowadzić inną działalność wydawniczą. Stosownie zaś do art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (tj. Dz.U. z 2018, poz. 1914, z późn.zm.), zwanej dalej "Prawem prasowym", redaktor naczelny odpowiada za treść przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych oraz za sprawy redakcyjne i finansowe redakcji w granicach określonych w statucie lub właściwych przepisach. Jest również obowiązany do dbania o poprawność języka materiałów prasowych oraz przeciwdziałania jego wulgaryzacji.

Redaktora naczelnego powołuje i odwołuje wydawca, organ założycielski wydawnictwa lub inny właściwy organ (vide art. 25 ust. 5 Prawa prasowego).

Projekt uchwały zakłada rozszerzenie działalności wydawniczej Naczelnej Izby Aptekarskiej poprzez rozpoczęcie wydania dziennika "Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej", który będzie dostępny pod adresem www.aptekarzpolski.pl. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa prasowego, dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu.

Równocześnie, zakłada się utrzymanie tytułu czasopisma: "Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej".

Projekt przewiduje, że redaktorem naczelnym zarówno nowo tworzonego dziennika "Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej", dostępnego pod adresem www.aptekarzpolski.pl, jak i dotychczasowego czasopisma "Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej" będzie jedna osoba wskazana w treści uchwały.

Projekt utrzymuje zasadę, że funkcję redaktora naczelnego czasopisma "Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej" pełni "z urzędu" prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, przy czym zrezygnowano ze wskazywania w uchwale danych prezesa NRA.

Projekt podtrzymuje zasadę, że działania i decyzje w sprawach wydawniczych Naczelnej Izby Aptekarskiej podejmuje - na podstawie upoważnienia NRA - Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Projekt zakłada, że Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej byłoby upoważnione i zobowiązane m. in. do: sprawowania bieżącego nadzoru nad działalnością wydawniczą, określenia sposobu organizacji redakcji pism, o których mowa w uchwale, w tym do wydania statutów redakcji, ustalenia składu osobowego redakcji lub osób odpowiedzialnych za wydawanie pism oraz dokonywania niezbędnych zmian w Rejestrze Dzienników i Czasopism.

Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej upoważnione zostaje do zawieszenia, z ważnych powodów, redaktora naczelnego dziennika "Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej" oraz czasopisma "Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej", z równoczesnym powierzeniem tej funkcji innej osobie. Decyzja taka obowiązywałaby do czasu podjęcia decyzji przez Naczelną Radę Aptekarską.

Obecnie, zgodnie z uchwałą Nr VII/6/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia czasopisma "Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej" Biuletynem Aptekarskim, oba pisma: "Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej" oraz "Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej" stanowią działalność statutową Naczelnej Izby Aptekarskiej. Dziennik "Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej" dostępny pod adresem www.aptekarzpolski.pl wydawany będzie na tych samych zasadach. Jednakże, Prezydium NRA zostało upoważnione do określenia formy prowadzenia i sposobu finansowania pism NIA oraz pozostałej działalności wydawniczej Naczelnej Izby Aptekarskiej, w tym do ustalenia, jaki zakres tej działalności może być prowadzony w ramach działalności gospodarczej.

Postanowienie z § 5 ma charakter porządkujący i uchyla dotychczasowe uchwały i postanowienia dotyczące działalności wydawniczej NIA.