Lekarz.2018.6.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 3/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania przewodniczących komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r.poz. 168) oraz § 2 ust. 1 "Zasad i trybu powoływania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej oraz regulaminu ich działania" stanowiących załącznik do uchwały nr 18/16/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu powoływania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się przewodniczących następujących stałych komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej:
1) Komisja Etyki Lekarskiej - Andrzej Wojnar,
2) Komisja Finansowo-Budżetowa - Dariusz Hankiewicz,
3) Komisja Kształcenia Medycznego - Janusz Kłoczko,
4) Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów - Kazimierz Kłodziński,
5) Komisja Organizacyjna - Mariusz Malicki,
6) Komisja ds. Młodych Lekarzy - Michał Bulsa,
7) Komisja ds. Sportu - Jacek Tętnowski,
8) Komisja Legislacyjna - Tomasz Romańczyk,
9) Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej - Anna Lella,
10) Komisja ds. Kultury - Jarosław Wanecki,
11) Komisja ds. Egzaminów z Języka Polskiego dla Lekarzy Cudzoziemców - Mariusz Janikowski,
12) Zespół ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii - Mariusz Janikowski,
13) Zespół ds. Praktyk Lekarskich - Jerzy Gryko,
14) Zespół ds. Reformy Systemu Zgłaszania i Rejestrowania Zdarzeń Niepożądanych i Szkód w Ochronie Zdrowia - Piotr Pawliszak.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.