Akt korporacyjny

Lekarz.2018.3.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 31/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie powołania przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do zespołu do spraw opracowania rozwiązań prawnych dotyczących kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 5 pkt 8, 16 i 20 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 4 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się:
1. kol. Zytę Kaźmierczak-Zagórską
2. kol. Romualda Krajewskiego
3. kol. Jerzego Kruszewskiego
4. kol. Annę Lellę

przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej w powoływanym przez Ministra Zdrowia zespole do spraw opracowania rozwiązań prawnych dotyczących kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.