Akty korporacyjne

Rewid.2018.10.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2679/47/2018
KRAJOWEJ RADU BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. komunikacji

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) oraz § 12.1. statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§  1.  Uchyla się uchwałę Nr 54/3/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. komunikacji.
§  2.  Powołuje się komisję w następującym składzie:
1) Barbara Misterska Dragan - przewodnicząca,
2) Marek Błaszczak - członek,
3) Monika Kaczorek - członek,
4) Andrzej Karpiak - członek,
5) Maciej Ostrowski - członek,
6) Hanna Sztuczyńska - członek.
§  3.  Komisja realizuje swoje zadania z upoważnienia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zwanej dalej Radą, w szczególności przez:
1) komunikację Rady ze środowiskiem biegłych rewidentów, jak również z otoczeniem zewnętrznym,
2) inicjowanie i nadzorowanie prac w zakresie realizacji strategii komunikacji Izby, w tym w szczególności zarządzanie stroną internetową Izby oraz innymi formami komunikacji z biegłymi rewidentami i firmami autorskimi.
§  4.  Rada upoważnia przewodniczącego komisji lub wskazanego przez niego członka komisji do reprezentowania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów stosownie do postanowień art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
§  5. 
1.  Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia i proponuje porządek obrad Komisji, a także przewodniczy obradom,
2) ustala podział pracy pomiędzy poszczególnych członków Komisji oraz koordynuje te prace.
2.  Z upoważnienia przewodniczącego Komisji jej posiedzenie może zwołać inny członek Komisji.
§  6. 
1.  Posiedzenia Komisji odbywają się w ramach przyjętego przez Komisję harmonogramu posiedzeń lub zwoływane są doraźnie w miarę potrzeb.
2.  Zwołanie posiedzenia dokonywane jest w formie pisemnej lub elektronicznej i doręczane członkom Komisji nie później niż 5 dni przed terminem posiedzenia.
§  7. 
1.  Udział członków Komisji w jej posiedzeniach lub innych pracach jest obowiązkowy.
2.  W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Komisji niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed terminem posiedzenia, informuje o tym fakcie przewodniczącego Komisji lub Biuro Izby.
§  8.  Posiedzenia Komisji mogą być utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Po zatwierdzeniu protokołu przez Komisję, pracownik Biura Izby obsługujący Komisję, usuwa z elektronicznego nośnika zawierającego zapis posiedzenia dane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zatwierdzenia protokołu przez Komisję.
§  9. 
1.  Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2.  Protokół zostaje przyjęty na kolejnym posiedzeniu Komisji, po jego zaakceptowaniu przez członków komisji.
3.  Protokół posiedzenia Komisji podpisuje przewodniczący oraz protokolant.
§  10.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.