Powołanie Komisji Przetargowej.

Akty korporacyjne

PAN.2020.3.4

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2020
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 4 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie ust. 6 Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii
§  1. 
1. 
Powołuję Komisję przetargową, zwaną dalej "Komisją" do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Wykonanie usługi porządkowania i archiwizacji materiałów archiwalnych (kategoria A) oraz dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B) wytworzonej przez komórki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk".
2. 
Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z Regulaminem pracy Komisji przetargowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku.
3. 
Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania i kończy pracę z dniem podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania.
4. 
Zmiana składu Komisji wymaga odrębnego zarządzenia.
§  2. 
Do składu Komisji powołuję następujące osoby, w charakterze:
1)
przewodniczący - Elżbieta Kasińska
2)
sekretarz - Sławomir Kornatowski
3)
członek - Elżbieta Gasek-Swoboda
4)
członek - Dariusz Kwiatkowski
§  3. 
1. 
Członkowie Komisji zobowiązani są do rzetelnego i obiektywnego wykonywania powierzonych czynności, zgodnie z przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
2. 
Członkowie Komisji zobowiązani są do złożenia oświadczenia, o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, najpóźniej po otwarciu ofert.
3. 
Pracami Komisji kieruje przewodniczący.
4. 
Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi sekretarz Komisji.
5. 
Zakres obowiązków osób wchodzących w skład Komisji został określony w Regulaminie pracy Komisji przetargowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku.
6. 
Przewodniczący Komisji zostaje upoważniony do podziału bieżącej pracy pomiędzy członków Komisji, mając na uwadze indywidualizację odpowiedzialności członków Komisji wynikającą z ww. Regulaminu.
7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie otrzymują członkowie Komisji:

1) przewodniczący - Elżbieta Kasińska

2) sekretarz - Sławomir Kornatowski

3) członek - Elżbieta Gasek-Swoboda

4) członek - Dariusz Kwiatkowski