Rewid.2018.11.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2822/48/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji organizacyjno-programowej IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 1 statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję organizacyjno-programową IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, zwaną dalej "Komisją", w następującym składzie:
1) Adam Kęsik - przewodniczący;
2) Monika Kaczorek - członek;
3) Andrzej Karpiak - członek;
4) Jan Letkiewicz - członek;
5) Ernest Podgórski - członek;
6) Edyta Sikora - członek.
§  2.  Do zadań Komisji należy:
1) przygotowanie projektów uchwał IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, zwanego dalej "Zjazdem", w sprawach:
a) porządku obrad Zjazdu,
b) regulaminu obrad Zjazdu,
c) programu działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w kadencji 2019-2023,
d) zatwierdzenia sprawozdań z działalności Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Krajowej Komisji Nadzoru, w tym:
e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w kadencji 2015-2019 członkom: Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu oraz Krajowej Komisji Nadzoru,

oraz przedstawienie powyższych projektów uchwał do akceptacji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów;

2) przygotowanie projektu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie zasad wyboru i liczby delegatów na Zjazd oraz projektu komuniku Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie liczby delegatów z poszczególnych regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na Zjazd i przedstawienie ich Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów do akceptacji;
3) opracowanie projektów przykładowego porządku i regulaminu obrad walnych zgromadzeń biegłych rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwanych dalej "Walnymi Zgromadzeniami", które zostaną przekazane do wykorzystania regionalnym radom biegłych rewidentów właściwych regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
4) koordynacja przebiegu Walnych Zgromadzeń;
5) zebranie i analiza uwag i wniosków zgłaszanych podczas Walnych Zgromadzeń - w celu przekazania ich delegatom na Zjazd;
6) zebranie innych, niż wymienione w pkt 1-3 oraz 5, dokumentów dotyczących Zjazdu - w celu przekazania ich delegatom na Zjazd;
7) koordynacja spraw organizacyjno-technicznych Zjazdu i współpraca w tym zakresie z Biurem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
§  3.  Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który reprezentuje Komisję wobec organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz regionalnych rad biegłych rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia i proponuje porządek obrad Komisji, a także przewodniczy obradom;
2) ustala podział pracy pomiędzy poszczególnych członków Komisji oraz koordynuje te prace.
§  4. 
1.  Posiedzenia Komisji odbywają się w ramach przyjętego przez Komisję harmonogramu posiedzeń lub zwoływane są doraźnie w miarę potrzeby.
2.  Zwołanie posiedzenia dokonywane jest w formie pisemnej lub elektronicznej i doręczane członkom Komisji nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.
§  5.  Udział członków Komisji w jej posiedzeniach lub innych pracach jest obowiązkowy. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Komisji niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed terminem posiedzenia, informuje o tym fakcie przewodniczącego Komisji lub Biuro Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
§  6.  W posiedzeniach Komisji bierze udział protokolant, a także mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji, z jego inicjatywy lub na wniosek członka Komisji.
§  7. 
1.  Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2.  Posiedzenia Komisji mogą być utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Po zatwierdzeniu protokołu przez Komisję, pracownik Biura Izby obsługujący Komisję, usuwa z elektronicznego nośnika zawierającego zapis posiedzenia dane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zatwierdzenia protokołu przez Komisję.
3.  Protokół zostaje zatwierdzony na kolejnym posiedzeniu Komisji, po jego zaakceptowaniu przez członków Komisji.
4.  Protokół posiedzenia Komisji podpisuje przewodniczący oraz protokolant.
§  8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.