Powołanie Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.6.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr 24/VIII/2023
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628) w związku z Regulaminem przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 297/VI/2015 NRPiP z dnia 25 marca 2015 r. zmienionego uchwałą w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą Nr 75/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, zmienionej uchwałą 79/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. uchwala się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Komisję Nominacyjną przyznającą odznaczenia i medale nadawane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.
2. 
W skład Komisji Nominacyjnej wchodzą:
1)
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Mariola Łodzińska,
2)
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Grażyna Rogala-Pawelczyk,
3)
Przewodniczący Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych - Jan Ślęzak,
4)
Przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej - Małgorzata Sobania,
5)
Przewodnicząca Komisji Etyki - Zofia Małas
6)
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Anna Dudzińska
7)
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Beata Olejnik
8)
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Sebastian Irzykowski
9)
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Ewa Bogdańska-Bóll
10)
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Agnieszka Kałużna
11)
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Gabriela Hofman
§  2. 
Traci moc Uchwała Nr 80/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.