PAN.2018.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 38/2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu

§  1.  Zgodnie z § 4 ust. 1 Decyzji nr 46 Prezesa PAN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, zmienionej Decyzją nr 36/2018 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 grudnia 2018 r., powołuję Komisję konkursową, która wyłoni kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu

w składzie:

Przewodniczący:

- prof. dr hab. Stanisław J. Czuczwar, Wiceprezes PAN
Członkowie:
- prof. dr hab. Grażyna Borkowska
- prof. dr hab. Franciszek Grucza
- prof. dr hab. Stanisław Waltoś
- prof. dr hab. Romuald Zabielski
- p. Tadeusz Latała
- dr Anna Plater-Zyberk
§  2.  Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Współpracy z Zagranicą PAN. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
§  3.  Integralną część decyzji stanowi oświadczenie o zachowaniu poufności, które podpisują członkowie Komisji, stanowiące załącznik nr 1 do decyzji.