PAN.2017.12.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 147/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie

Na podstawie § 3 Decyzji Nr 30/2011 Prezesa Polskiej Akademii Nauk w sprawie regulaminu wyboru dyrektorów jednostek organizacyjnych Akademii, o których mowa w art. 70 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) postanawiam, co następuje:
1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, w następującym składzie:
1) Mieczysław Grabianowski - przewodniczący komisji,
2) Małgorzata Fedorowicz - sekretarz komisji,
3) Elżbieta Kujawska - członek komisji,
4) Magdalena Filipek-Lejman - członek komisji.
2. Do zadań Komisji należy wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora jednostki działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

Członkowie Komisji.