Akty korporacyjne

Lekarz.2018.6.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) i § 6 ust. 1 Regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 14 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r. uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się następujące stałe komisje i zespoły Naczelnej Rady Lekarskiej:
1) Komisja Etyki Lekarskiej,
2) Komisja Finansowo-Budżetowa,
3) Komisja Kształcenia Medycznego,
4) Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów,
5) Komisja Stomatologiczna,
6) Komisja Organizacyjna,
7) Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich,
8) Komisja ds. Młodych Lekarzy,
9) Komisja ds. Sportu,
10) Komisja Legislacyjna,
11) Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej,
12) Komisja ds. Kultury,
13) Komisja ds. Egzaminów z Języka Polskiego dla Lekarzy Cudzoziemców,
14) Zespół ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii,
15) Zespół ds. Praktyk Lekarskich
16) Zespół ds. Reformy systemu zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych i szkód w ochronie zdrowia.
§  2.  Traci moc uchwała Nr 6/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.