Akty korporacyjne

PAN.2018.8.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 94/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego znajdującego się w jednostce działającej pod nazwą PAN Oddział we Wrocławiu

Na podstawie § 4 ust. 4 Załącznika do Zarządzenia Nr 16/2011 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem ruchomym w jednostkach Polskiej Akademii Nauk nieposiadających osobowości prawnej oraz w Kancelarii PAN postanawiam, co następuje:
§  1.  Powołuję komisję do spraw oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego znajdującego się jednostce działającej pod nazwą PAN Oddział we Wrocławiu
§  2.  W skład komisji wchodzą:
1. Agnieszka Gacek - Przewodnicząca komisji;
2. Elżbieta Duszyńska - Członek komisji.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.