Akty korporacyjne

PAN.2018.1.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego znajdującego się na wyposażeniu Oddziału PAN w Lublinie.

Na podstawie § 4 ust. 4 Załącznika do Zarządzenia Nr 16/2011 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 października 2011r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem ruchomym w jednostkach Polskiej Akademii Nauk nieposiadających osobowości prawnej oraz w Kancelarii PAN postanawiam, co następuje:
§  1.  Powołuję komisję do spraw oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego (trzy krzesła obrotowe) znajdującego się na wyposażeniu Oddziału PAN w Lublinie w następującym składzie:
1. Marek Rozmus- Przewodniczący Komisji;
2. Piotr Gliński - Członek Komisji.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.