Akty korporacyjne

PAN.2019.4.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia dialogu technicznego

mając na uwadze art. 31a-31c ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
§  1. 
1.  Powołuję Komisję do przygotowania i przeprowadzenia dialogu technicznego, którego przedmiotem będzie uzyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie organizacji oraz wsparcia przebiegu w 2020 roku VI Europejskiego Kongresu (6th IAHR Europę Congress) pod auspicjami International Association for Hydro-Environment Engineering and Research pt.: "Hydro-Environment Research and Engineering - no Frames, no Borders"".
2.  Komisja prowadzi dialog techniczny zgodnie z Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego, którego przedmiotem będzie uzyskanie przez Zamawiającego (Zapraszającego) informacji na temat kosztu, warunków realizacyjnych i umownych wsparcia procesu organizacji, stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o dialogu technicznym.
3.  Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania i kończy pracę z dniem zakończenia dialogu.
4.  Zmiana składu Komisji wymaga odrębnego zarządzenia.
§  2.  Do składu Komisji powołuję następujące osoby, w charakterze:
1) przewodniczący - Elżbieta Kujawska
2) sekretarz - Karolina Skiba
3) członek - Elżbieta Kasińska
4) członek - Iwona Szustowicz
§  3. 
1.  Członkowie Komisji zobowiązani są do rzetelnego i obiektywnego wykonywania powierzonych czynności, zgodnie z przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
2.  Pracami Komisji kieruje przewodniczący.
3.  Dokumentację o dialogu technicznym prowadzi sekretarz Komisji.
4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie otrzymują członkowie Komisji:

1) przewodniczący - Elżbieta Kujawska

2) sekretarz - Karolina Skiba

3) członek - Elżbieta Kasińska

4) członek - Iwona Szustowicz