Aptek.2017.3.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr VII/9/2017
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie powołania Kapituły "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego" i tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego"

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1496) oraz § 5 ust. 4 Regulaminu przyznawania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego" i tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego", stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/26/2012 z dnia 13 września 2012 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1.  Powołuje się Kapitułę "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego" i tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego", zwaną dalej "Kapitułą", w składzie:

Kanclerz Medalu i Tytułu - mgr farm. Elżbieta Piotrowska - Rutkowska;

1) Członek - dr farm. Włodzimierz Hudemowicz;
2) Członek - mgr farm. Kazimierz Jura;
3) Członek - mgr farm. Janina Mańko;
4) Członek - mgr farm. Andrzej Prygiel.
§  2.  Tryb działania Kapituły oraz zasady i tryb przyznawania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego" i tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego" określone zostały w Regulaminie przyznawania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego" i tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego", stanowiącym załącznik do uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VI/26/2012 z dnia 13 września 2012 r.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały wynika z obowiązku nałożonego w Regulaminie przyznawania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego" i tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego" uchwalonego na mocy Uchwały Nr VI/26/2012 z dnia 13 września 2012 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie "Regulaminu przyznawania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego" i tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego".

Zgodnie z § 5 pkt 4 członków Kapituły powołuje Naczelna Rada Aptekarska na czas swojej kadencji na wniosek Kanclerza spośród osób, którym przyznano Medal. Członkowie ustępującej Kapituły, z wyjątkiem Kanclerza Kapituły, pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowej Kapituły.

Zgodnie zaś z § 5 pkt 1 Kapitułę Medalu i Tytułu tworzą Kanclerz Medalu i Tytułu, oraz czterej członkowie Kapituły.