Akty korporacyjne

PAN.2020.4.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 kwietnia 2020 r.

DECYZJA Nr 19/2020
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227), postanawiam, co następuje:
§  1.  Powołuję interdyscyplinarny Zespół doradczy do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej "Zespołem", w następującym składzie:
1. Przewodniczący - prof. dr hab. Szymon Malinowski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki UW;
2. Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. Jacek Piskozub, Instytut Oceanologii PAN;
3. Sekretarz - dr hab. Iwona Wagner, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN.
4. Członkowie:
a) prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej;
b) prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek, Państwowy Instytut Weterynaryjny;
c) dr hab. Adam Habuda, Instytut Nauk Prawnych PAN;
d) dr Krzysztof Niedziałkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN;
e) dr Agata Goździk, Instytut Geofizyki PAN;
f) prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN;
g) prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN;
h) dr hab. inż. Andrzej Jagodziński, Instytut Dendrologii PAN;
i) dr hab. inż. Anna Januchta - Szostak, Politechnika Poznańska Wydział Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego;
j) prof. dr hab. Jan Kozłowski, Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku;
k) prof. dr hab. Jan Kiciński, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN;
l) dr Aleksandra Kardaś, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
m) dr Justyna Orłowska, Ekspert Ministerstwa Klimatu.
§  2.  Celem Zespołu jest udzielenie wszelkiego wsparcia nauki w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej, czyli redukcji emisji w Polsce, zgodnie założeniami IPCC - 45 względem wartości z 2010 roku do roku 2030 i do zera do roku 2050, które będzie realizowane w szczególności poprzez:
a) prezentacje stanowiska nauki w sprawie konieczności podjęcia natychmiastowych działań w celu ograniczania zmian klimatu i jego skutków, oraz stworzenia ambitnej polityki klimatycznej Polski;
b) wsparcie merytoryczne przy opracowaniu planu działania Państwa dla skutecznej i kontrolowanej gospodarczo i społecznie redukcji emisji i zarządzania kryzysem i procesem transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz
c) wsparcie naukowe w transformacji i działaniu dla inicjatyw oddolnych, procesów społecznych, gospodarki i biznesu.
§  3.  Przewodniczący Zespołu może, zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby.
§  4. 
1.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego.
2.  Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Gabinet Prezesa PAN.
§  5.  Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Zespołu.
§  6.  Zespół kończy swoją pracę z dniem 31 grudnia 2022 r.
§  7.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.