Rewid.2018.1.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1881/35A/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania do składu Komisji ds. etyki Wacława Nitki

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) w związku z § 12 ust. 1 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Uzupełnia się skład Komisji ds. etyki w ten sposób, że do składu Komisji ds. etyki powołuje się Wacława Nitkę w charakterze członka.
§  2.  Z dniem podjęcia niniejszej uchwały skład Komisji ds. etyki będzie następujący:
1) Henryk Dąbrowski - przewodniczący;
2) Ewa Jakubczyk-Cały - członek;
3) Małgorzata Janusz - członek;
4) Adam Karcher - członek;
5) Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos - członek;
6) Stanisław Leszek - członek;
7) Wiesław Leśniewski - członek;
8) Wacław Nitka - członek.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.