Akty korporacyjne

PAN.2018.6.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 19/2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania członków Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii na kadencję 2015-2018

Zgodnie z § 4 Regulaminu powoływania oraz zakresu działalności Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii, stanowiącego załącznik do decyzji nr 16/2011 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 6 kwietnia 2011 r., zmienionego decyzją nr 16/2014 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 maja 2014 r. oraz decyzją nr 5/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 lutego 2017 r., postanawiam, co następuje:
§  1.  W skład Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii na kadencję 2015-2018 powołuję następujące osoby:
1) prof. dr. hab. inż. Tadeusza Burczyńskiego, czł. koresp. PAN - Dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN,
2) prof. dr. hab. Marka Figlerowicza - Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN,
3) prof. dr. hab. Marka Jeżabka - Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN,
4) prof. dr. hab. Wojciecha Kriegseisena - Dyrektora Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN,
5) prof. dr. hab. Władysława Lasonia - Dyrektora Instytutu Farmakologii PAN,
6) prof. dr hab. Marcina Opałło - Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN,
7) prof. dr. hab. Andrzeja Rycharda, czł. koresp. PAN - Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN,
8) prof. dr. hab. Piotra Salwę, czł. koresp. PAN - Dyrektora PAN Stacji Naukowej w Rzymie,
9) prof. dr. hab. Mikołaja Sokołowskiego - Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN,
10) dr hab. Sebastiana Tarcza - Dyrektora Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN,
11) prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Warmuzińskiego - Dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN,
12) prof. dr. hab. Małgorzatę Witko, czł. koresp. PAN - Dyrektora Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN,
13) prof. dr. hab. Konrada Wołowskiego - Dyrektora Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN.
§  2.  Traci moc decyzja nr 31/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii na kadencję 2015-2018, zmieniona decyzją nr 13/2018 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 kwietnia 2018 r.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.