Akty korporacyjne

Sędz.2012.6.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2012 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach.

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem ustawy o spółdzielniach opiniuje go negatywnie.

Krajowa Rada Sądownictwa zauważa, że przedłożony jej do zaopiniowania projekt ustawy o spółdzielniach stanowi w istocie częściowo zmodyfikowaną wersję, opiniowanego już negatywnie przez Radę (opinia KRS z dnia 17 listopada 2010 r.), projektu ustawy o tym samym tytule.

Dokonane modyfikacje są w przeważającej mierze zabiegami kosmetycznymi. Dla przykładu zastąpiono paragrafy ustępami o takiej samej lub zbliżonej treści. Krajowa Rada Sądownictwa w opinii z dnia 17 listopada 2010 r. zwróciła uwagę na konieczność zmiany całego projektu ustawy i potrzebę kompleksowego opracowania problematyki prawa spółdzielczego, dostosowanego do obecnych warunków i stosunków społeczno - ekonomicznych. Ponadto zgłosiła do projektowanej regulacji szereg uwag. W związku z powyższym Krajowa Rada Sądownictwa nawiązując do poprzednio wyrażonej opinii podtrzymuje uprzednio zajęte stanowisko. Jednocześnie zauważa, że opiniowany projekt może wskazywać na zamysł kolejnej nowelizacji ustawy, która po negatywnej ocenie podmiotów opiniujących, została ponownie przedłożona do zaopiniowania po wprowadzeniu niewielkich zmian.