Lekarz.2018.1.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

STANOWISKO Nr 4/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 16 stycznia 2018 r., znak: GMS-WP-173-21/18, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskie pozytywnie oceniając przewidziane w projekcie rozwiązania mające zapewnić stały wzrost nakładów na ochronę zdrowia wskazuje, że samorząd lekarski wyraził już poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy skierowanego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który przewiduje postulaty dalej idące tj. mające zapewnić finansowanie ochrony zdrowia w roku 2020 na poziomie 6,2% Produktu Krajowego Brutto.