Akt korporacyjny

Sędz.2018.5.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 maja 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 maja 2018 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 7 marca 2018 r. Nr GMS-WP-173-71/18, stwierdziła, że normowana w nim materia nie mieści się w zakresie kompetencji opiniodawczych Rady, określonych w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Rady Sądownictwa.