Akt korporacyjny

Sędz.2018.7.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 lipca 2018 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 czerwca 2018 r. (znak: GMS-WP-173-172/18), nie zgłasza uwag do jego treści.