Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. - OpenLEX

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Akty korporacyjne

Sędz.2021.9.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 września 2021 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 września 2021 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 17 sierpnia 2021 r. (znak: SPS-WP.020.262.7.2021), nie zgłasza uwag do jego treści.