Poselski projekt ustawy o uznaniu o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec represjonowanych za działalność na rzecz... - OpenLEX

Poselski projekt ustawy o uznaniu o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec represjonowanych za działalność na rzecz demokratycznej Polski byłych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - więźniów brzeskich.

Akty korporacyjne

Sędz.2012.2.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 lutego 2012 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 lutego 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o uznaniu o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec represjonowanych za działalność na rzecz demokratycznej Polski byłych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - więźniów brzeskich.

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z treścią przedstawionego projektu opiniuje go negatywnie.

Przedstawiony projekt ustawy odnosi się do uznania mocą ustawy, za nieważne konkretnych wyroków sądowych, co stanowi precedens budzący wątpliwości z punktu widzenia trójpodziału władz. Powołana w uzasadnieniu projektu ustawa z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego / Dz. U. 91.34.149 / istotnie różni się od przestawionego projektu. Wymieniona ustawa zawiera regulację, zgodnie z którą to sąd orzeka o stwierdzeniu nieważności konkretnego orzeczenia, po stwierdzeniu istnienia określonych przesłanek ustawowych, ponadto dotyczy ogólnie ujętej grupy wyroków. Projekt odnosi się do oceny zdarzeń historycznych. Ocena takich wydarzeń powinna pozostać domeną historyków, a nie ustawodawcy. Z tych przyczyn ustawa taka nie powinna zostać uchwalona.