Akt korporacyjny

KRASP.2018.7.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 lipca 2018 r.

STANOWISKO
PREZYDIUM KRASP
z dnia 17 lipca 2018 r.
w sprawie poprawki Senatu RP do ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W związku z przyjętą 13 lipca 2018 r. przez Senat RP uchwałą w sprawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zawierającą m.in. poprawkę nr 3 w brzmieniu wskazanym w dodanym artykule 121 a, Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zgłasza zdecydowany protest i zwraca się do Sejmu RP z apelem o odrzucenie tej poprawki.
Dodany art. 121 a narzuca uczelniom zakaz rozwiązywania umowy o pracę lub zmiany warunków pracy, a także obowiązek przedłużania na czas nieokreślony zatrudnienia nauczycieli akademickich powołanych na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Gdyby taka poprawka została wprowadzona do ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, naruszałaby ona konstytucyjną zasadę autonomii uczelni, podlegającą szczególnej ochronie, zgodnie z deklarowanymi intencjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako projektodawcy ustawy. Byłaby także niezgodna z zasadami równości nauczycieli akademickich oraz powszechności obowiązywania wymogów wynikających z norm ocen okresowych i założeń polityki kadrowej w uczelniach.

Zdaniem Prezydium KRASP, projektowana regulacja nie ma związku z zasadą niezawisłości sędziów, na którą bezzasadnie powołują się autorzy poprawki w tekście jej uzasadnienia.