Akt korporacyjny

KAAUM.2017.10.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 43/2017
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie: poparcia postulatów Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1. 
1.  Popiera postulat Porozumienia Rezydentów OZZL zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do poziomu europejskiego, a tym samym formalnego zagwarantowania społeczeństwu reformy systemu ochrony zdrowia, która zapewni poprawę warunków kształcenia, pracy i płacy w tym obszarze.
2.  Uzasadnienie stanowiska KRAUM stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały.
§  2.  Upoważnia Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych do przekazania Uchwały do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rozwoju i Finansów.
§  3.  Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu KRAUM.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Stanowisko KRAUM ws. poparcia postulatów.

KRAUM popiera postulat Porozumienia Rezydentów OZZL zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia i ponowne zwrócenie uwagi społeczeństwa na ww. kwestię. Żądania PR OZZL stanowią odzwierciedlenie stanowiska Konferencji dot. konieczności wzrostu środków na kształcenie lekarzy, będących nieodzownym elementem systemu ochrony zdrowia. Kształcenie przed - i podyplomowe kadr medycznych wymaga dofinansowania bowiem pamiętać należy, że przyszłych lekarzy uczą także lekarze, którzy oprócz świadczenia usług zdrowotnych prowadzą działalność dydaktyczną i naukowo- badawczą. Konieczność udzielania świadczeń przez lekarzy w kilku podmiotach leczniczych, przekraczanie dobowej liczby godzin pracy to sytuacja, która jest wynikiem wieloletniego niedofinansowania systemu zdrowia i kształcenia. Konsekwencją jest emigracja zarobkowa personelu lekarskiego i powstające niedobory kadrowe. Kwestia wynagrodzeń jest tylko jednym z wielu czynników wymagających zmian.

Podejmowane przez Resort zdrowia działania mające na celu zreformowanie ww. obszarów są nieskuteczne gdyż nie niosą za sobą wzrostu nakładów. Przyznawanie uprawnień do kształcenia na kierunku lekarskim uczelniom niemedycznym i zwiększanie limitów przyjęć także nie przyczyni się do poprawy, gdyż nie towarzyszy im wzrost środków przekazywanych uczelniom i podmiotom leczniczym. KRAUM wielokrotnie postulował o podwyższenie wskaźnika kosztochłonności kształcenia w obszarze nauk medycznych i odrębne finansowanie szpitali klinicznych, które są podstawowym ogniwem w procesie nauczania kadry medycznej. Na uczelniach ciąży obowiązek zapewnienia odpowiedniej bazy klinicznej, pozwalającej na pełną realizację standardów nauczania, co przy aktualnym stanie finansowania nie jest możliwe. Wprowadzenie praktycznego nauczania klinicznego na ostatnim roku studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym we wnioskowanych przez Resort zdrowia nisko liczebnych grupach także będzie niewykonalne przy utrzymaniu dotacji na dotychczasowym poziomie.

Istniejący stan rzeczy wpływa na bezpieczeństwo opieki zdrowotnej oraz na jakość kształcenia. Ministerstwo Zdrowia winno podjąć skuteczne działania w celu poprawy sytuacji będącej przedmiotem trwającego protestu.