Akt korporacyjny

Lekarz.2018.3.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 36/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie pokrycia kosztów udziału w konferencji "Nowości w medycynie"

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Przeznacza się z budżetu Naczelnej Rady Lekarskiej kwotę do 15.000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na udział 10 osób, w tym pokrycie kosztów dojazdu i pobytu, w konferencji "Nowości w medycynie" organizowanej przez Stowarzyszenie Polonijnych Organizacji Medycznych w Mołdawii, która odbędzie się w dniach 5-7 października 2018 r.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.