Lekarz.2017.9.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 18/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie pokrycia kosztów pomocy prawnej - zastępstwa prawnego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522) uchwala się, co następuje:
§  1.  Pokryć wszelkie koszty pomocy prawnej - zastępstwa prawnego poniesione przez członka Naczelnej Rady Lekarskiej Agnieszkę Ruchałę-Tyszler w sprawie, która toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa o sygn. akt VIII K 675/16.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.