Akty korporacyjne

PAN.2018.11.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 126/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie podziału środków na nagrody w Polskiej Akademii Nauk oraz ustalenia wysokości tych nagród w 2018 r.

Na podstawie § 6 ust. 3 decyzji Nr 42/2013 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 października 2013 r. w sprawie przyznawania nagród w Polskiej Akademii Nauk, zarządzam co następuje:
§  1.  W ramach planu zadań operacyjnych Akademii na rok 2018 określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 107/2018 Kanclerza PAN z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2018 1 , wyodrębniam kwotę 545.500 zł, z tego:
1) kwotę 347.500 zł w poz. 06-01 na nagrody naukowe przyznawane przez:
a) Wydział I PAN - 57.500 zł
b) Wydział II PAN - 66.000 zł
c) Wydział III PAN - 82.000 zł
d) Wydział IV PAN - 72.000 zł
e) Wydział V PAN - 70.000 zł
2) kwotę 198.000 zł w poz. 05-01, z tego:
a) 40.000 zł na nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie do dyspozycji Wydziału III PAN,
b) 15 8.000 zł na nagrody naukowe Prezesa PAN.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Zmienionego Zarządzeniem nr 111/2018 z dnia 17 października 2018 r., oraz zmianami wprowadzonymi do systemu erp.