Podwyższenie z dniem 01.01.2017 r. wyceny świadczeń zdrowotnych realizowanych przez szpitale kliniczne, instytuty i podmioty... - OpenLEX

Podwyższenie z dniem 01.01.2017 r. wyceny świadczeń zdrowotnych realizowanych przez szpitale kliniczne, instytuty i podmioty lecznicze nadzorowane przez Ministra Zdrowia o współczynnik korygujący 1.1. - 1.2.

Akty korporacyjne

KAAUM.2016.11.18

Akt nieoceniany
Wersja od: 18 listopada 2016 r.

UCHWAŁA Nr 12/2016
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie: podwyższenia z dniem 01.01.2017 r. wyceny świadczeń zdrowotnych realizowanych przez szpitale kliniczne, instytuty i podmioty lecznicze nadzorowane przez Ministra Zdrowia o współczynnik korygujący 1.1. - 1.2.

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w związku z Uchwałą Nr 9/2016 KRAUM z dnia 27.10.2016 r. w sprawie: funkcjonowania szpitali klinicznych
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1. 
1. 
W nawiązaniu do Uchwały Nr 9/2016 KRAUM z dnia 27.10.2016 r. w sprawie: funkcjonowania szpitali klinicznych, KRAUM wnosi aby do czasu wejścia w życie postulowanej ustawy o szpitalach klinicznych, z dniem 01.01.2017 r. nastąpiło podwyższenie o współczynnik korygujący 1.1. - 1.2 wyceny świadczeń zdrowotnych realizowanych przez szpitale kliniczne, instytuty i podmioty lecznicze nadzorowane przez Ministra Zdrowia, wykonujące zadania dydaktyczne i naukowe na podstawie umów zawartych z uczelniami medycznymi.
2. 
Współczynnik korygujący określony w pkt 1 jest niezbędny w związku z tym, iż wymienione podmioty świadczą kompleksowe usługi w procesie diagnostyczno-terapeutycznym oraz uczestniczą w szkoleniu przed- i podyplomowym kadr medycznych.
3. 
Uzasadnienie niniejszej Uchwały stanowi Załącznik Nr 1.
§  2. 
Upoważnia Przewodniczącego KRAUM do przekazania Uchwały do Ministra

Zdrowia, Prezesa NFZ, Prezesa AOTMiT i innych organów oraz instytucji właściwych

2 § 1.

§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Uzasadnienie do Uchwały KRAUM

w sprawie: podwyższenia z dniem 01.01.2017 r. wyceny świadczeń zdrowotnych realizowanych przez szpitale kliniczne, instytuty i podmioty lecznicze nadzorowane przez Ministra Zdrowia o współczynnik korygujący 1.1. - 1.2.

Wprowadzona w II połowie 2016 roku zmiana wyceny części procedur, w tym z dziedzin: kardiologii, chirurgii naczyniowej 1 , ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz kardiochirurgii, wpłynęła w sposób niekorzystny na sytuację finansową szpitali klinicznych, instytutów i podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, wykonujących zadania dydaktyczne i naukowe na podstawie umów zawartych z uczelniami medycznymi.

Jednostki te są wiodące w systemie zabezpieczenia zdrowotnego kraju, jak też w systemie kształcenia kadr medycznych, gdyż świadczą kompleksowe, a zatem kosztowne, usługi w procesie diagnostyczno-terapeutycznym oraz uczestniczą w szkoleniu przed- i podyplomowym kadr medycznych. Z tychże względów wartość procedur realizowanych przez te wysokospecjalistyczne jednostki winna ulec podwyższeniu o współczynnik korygujący 1.1. - 1.2. Pozwoliłoby to na ich wynagrodzenie w pełni adekwatne do jakości i sposobu realizacji usług, a także poniesionych nakładów.

Wycena dokonana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji powodująca obniżenie w 2016 roku i kolejne planowane od stycznia 2017 r. wartości procedur kardiologicznych nastąpiła na skutek jej współpracy w tym zakresie głównie ze szpitalami samorządowymi. Ponieważ podmioty te dysponują zgoła odmiennym od szpitali klinicznych oraz instytutów potencjałem zarówno osobowym, jak sprzętowo-infrastrukturalnym, wydatki związane z realizacją na ich terenie procedur kardiologicznych prezentują zupełnie inny rachunek kosztów i można stwierdzić, iż fakt ten stanowi główną przyczynę skali zastosowanej obniżki. Trudno zatem w tej sytuacji zgodzić się z adekwatnością wziętych pod uwagę wyliczeń w stosunku do szpitali klinicznych, które mają status szpitali o najwyższym stopniu referencyjności, zatrudniają najwyższej klasy specjalistów medycyny oraz posiadają najnowocześniejszy, wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, co w zasadniczym stopniu wpływa na poziom kosztów udzielanych świadczeń. Dzięki takim atutom leczonych pacjentów obejmuje się procesem diagnostyczno-terapeutycznym na najwyższym poziomie, generującym wyższe koszty.

Nie sposób również nie wspomnieć, że to w szpitalach klinicznych, instytutach i jednostkach utworzonych przez Ministra Zdrowia przeprowadzane są najbardziej kosztochłonne procedury medyczne, których m.in. przez wzgląd finansowy i posiadane zaplecze medyczne nie podejmują się inne placówki ochrony zdrowia. Te uwarunkowania sprawiają, że koszt realizacji w szpitalach klinicznych świadczeń zdrowotnych, w tym także kardiologicznych musi zdecydowanie odbiegać od wyceny tych samych świadczeń w zakresie kardiologii, chirurgii naczyniowej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz kardiochirurgii, wykonywanych przez jednostki nieposiadające takiego charakteru. Ten faktyczny rozdźwięk kosztowy poświadczać mogą szacunkowe prognozy finansowe dokonane w tej kwestii przez poszczególne szpitale kliniczne oraz ŚCCS utworzone przez resort zdrowia.

Symulowane przez szpitale kliniczne i instytuty prognozowane wyniki finansowe wskazują na brak pokrycia poniesionych kosztów w wyniku spadku przychodów - wynoszący w skali roku od 23 do 25,5 min zł w przypadku tylko jednego szpitala czy instytutu.

Powyższe dowodzi, że instytuty, które udostępniają swoją bazę uczelniom medycznym dla realizacji celów dydaktycznych i naukowych stanowią obok szpitali klinicznych kolejną grupę podmiotów leczniczych, które w wyniku zmiany wyceny poniosą istotne konsekwencje finansowe.

Skutki pogorszenia sytuacji Finansowej szpitali klinicznych mają bezpośredni wpływ na realizację zadań statutowych przez uczelnie medyczne. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w przypadku, gdy uczelnia nie pokryje straty Finansowej szpitala, wówczas szpital podlega likwidacji.

Ponieważ otrzymywane przez uczelnie medyczne środki Finansowe na działalność naukową i dydaktyczną, jak tez środki przyznawane na realizację projektów z NCN, NCBiR, instytucji Unii Europejskiej, zgodnie z zapisami ustawy o Finansach publicznych posiadają charakter dotacji celowej, niemożliwe prawnie jest ich przeznaczenie na pokrycie straty wygenerowanej przez nadzorowane podmioty lecznicze. W tym stanie rzeczy za konieczne należy uznać uregulowanie kwestii Finansowania szpitali klinicznych w dedykowanej im ustawie, a do czasu jej wejścia w życie, zastosowanie współczynnika korygującego, jak w niniejszej uchwale.

1 Drugi poziom referencyjny