Radc.2018.12.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 110/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2019

Na podstawie § 57 ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VTT/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Uchwala się plan pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do uchwały Nr 110/X/2 018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

PLAN PRACY Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2019

Wprowadzenie

Plan pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2019 został opracowany na podstawie § 57ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów (stanowiącego załącznik do Uchwały nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r.) oraz § 3 ust. 1 Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji (stanowiącego załącznik do uchwały Nr 10/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji). Wskazać również należy na treść § 3a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, zgodnie z którym projekt rocznego planu pracy Ośrodka przygotowuje Kierownik Ośrodka uwzględniając wytyczne Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w zakresie spraw należących do właściwości Ośrodka.

Plan pracy Ośrodka Badań Studiów i Legislacji na rok 2019 został sporządzony w celu:

(i) wspomagania organów samorządu radców prawnych w zakresie realizacji zadań samorządu wynikających z art. 41 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;

(ii) realizacji zadań samorządu określonych w treści uchwały nr 7/2016 XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wytycznych działania samorządu radców prawnych na lata 2016 - 2020;

(iii) reagowania na bieżące wyzwania stawiane ze strony podmiotów i czynników zewnętrznych przed Kraj ową Radą Radców Prawnych.

Powyższe działania mają zmierzać do:

(i) wypracowania stanowiska środowiska radców prawnych prezentowanego przez właściwe organy samorządu w zakresie zachodzących zmian w prawodawstwie;

(ii) zapewnienia najlepszych warunków świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych;

(iii) budowy prestiżu zawodu radcy prawnego.

Ośrodek w ramach swojej aktywności wspiera bieżącą działalność Prezesa, Prezydium KRRP oraz komisje Krajowej Rady Radców Prawnych. Podejmuje również współpracę z organami władzy publicznej w ramach realizacji zadań samorządu wynikających z art. 41 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Ośrodek korzysta z poszerzającej się grupy osób (radców prawnych) wpisanych na listę ekspertów Ośrodka.

I. 

Działalność naukowo-badawcza

1. Podjęcie badań nad problematyką niezależności wykonywania zawodu radcy prawnego.

Efektem podjętych badań będzie:

- określenie podstawowych atrybutów niezależności wykonywania zawodu radcy prawnego;

- zidentyfikowanie zagrożeń dla niezależności wykonywania zawodu radcy prawnego;

- niezależność wykonywania zawodu radcy prawnego w kontekście różnych form wykonywania zawodu radcy prawnego

- niezależność wykonywania zawodu radcy prawnego a zasady deontologii zawodowej. Efektem prac będzie stworzenie monografii zbiorowej podsumowującej badania.

Termin realizacji - III kwartał 2019 r.

2. Badania nad statusem aplikanta radcowskiego.

Termin realizacji -1 kwartał 2019 r.

3. Badania nad historią zawodu radcy prawnego i samorządu zawodowego radców prawnych (działalność Sekcji Historycznej OBSiL).

Działalność Sekcji Historycznej będzie skupiać się w 2019 r. na:

1. archiwizacji historycznych dokumentów znajdujących się w posiadaniu KRRP oraz poszukiwanie nowych dokumentów;

2. przeprowadzaniu i archiwizowaniu rozmów z radcami prawnymi oraz innymi osobami mającymi wiedzę dotyczącą historii zawodu i samorządu;

3. stałym uzupełnianiu materiałów prezentowanych w e-muzeum samorządu zawodowego radców prawnych w miarę gromadzenia odpowiednich materiałów archiwalnych;

4. współpracy z izbami w zakresie pozyskiwania od nich materiałów archiwalnych dotyczących zagadnień ogólnosamorządowych oraz w zakresie współpracy w budowaniu modułów izbowych w e-muzeum.

Termin realizacji - sukcesywnie w okresie objętym planem.

4. Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych radców prawnych.

Termin realizacji - III kwartał 2019 r.

5. (...) prawnych dotyczących etyki zawodu radcy prawnego.

Termin realizacji - III kwartał 2019 r.

6. Opracowanie poradnika dotyczącego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przez organy samorządu radcowskiego w trakcie prowadzenia postępowań dotyczących wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Termin realizacji -1 kwartał 2019 r.

7. Opracowanie zawierające propozycję nowego ukształtowania opłat za czynności radców prawnych.

Termin realizacji - II kwartał 2019 r.

8. Badania prawnoporównawcze dotyczące statusu (zwłaszcza w kontekście niezależności) profesjonalnych pełnomocników procesowych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej - kontynuacja.

Termin realizacji - III kwartał 2019 r.

9. Współpraca ekspercka z Kolegium Redakcyjnym kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe" nad przygotowaniem: (i) artykułów naukowych dotyczących nowelizacji najważniejszych dla wykonywania zawodu radcy prawnego aktów normatywnych, oraz (ii) glos do orzeczeń sądowych istotnych dla obrotu prawnego.

Termin realizacji - sukcesywnie w okresie objętym planem.

II. 

Działalność wydawnicza

1. Przygotowanie monografii zbiorowej dotyczącej istotne problemów związanych z zachowaniem niezależności wykonywania zawodu radcy prawnego.

Termin realizacji - III i IV kwartał 2019 r.

2. Aktualizacja kolejnego wydania zbioru aktów prawa wewnętrznego samorządu radców prawnych.

Termin realizacji -1 kwartał 2019 r.

III. 

Działalność o charakterze zaplecza eksperckiego samorządu radców prawnych i jego organów

1. Udzielanie odpowiedzi na pytania prawne organów okręgowych izb radców prawnych.

Termin realizacji - sukcesywnie w okresie objętym planem.

2. Sporządzanie interpretacji, stanowisk oraz opinii:

- w oparciu o bieżące potrzeby organów samorządu, a dotyczące jego działalności;

- jak również w sytuacjach związanych z powtarzającymi się trudnościami w stosowaniu konkretnych przepisów normatywnych prawa samorządu radców prawnych oraz przepisów dotyczących wykonywania zawodu radcy prawnego.

Termin realizacji - sukcesywnie w okresie objętym planem.

3. Przygotowanie ekspertyz prawnych w sprawach skomplikowanych na potrzeby prowadzonych przez Krajową Radę Radców Prawnych postępowań przed organami administracji, sądami oraz Trybunałem Konstytucyjnym, czy też sądami unijnymi.

Termin realizacji - sukcesywnie w okresie objętym planem.

4. Reagowanie na projekty aktów normatywnych oraz postulaty zmierzające do destabilizacji rynku świadczenia usług prawnych.

Termin realizacji - sukcesywnie w okresie objętym planem.

IV. 

Działalność legislacyjna

1. Opiniowanie projektów aktów prawnych - zwłaszcza dotyczących ustroju państwa, ustroju organów ochrony prawnej, ustroju samorządu radców prawnych, jak i statusu zawodowego radcy prawnego - zarówno przekazywanych do KRRP w ramach konsultacji społecznych, jak i poza nimi.

Termin realizacji - sukcesywnie w okresie objętym planem.

2. Organizowanie grupy eksperckiej biorącej udział w posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych i senackich, czy też konferencjach uzgodnieniowych.

Termin realizacji - sukcesywnie w okresie objętym planem.

3. Analiza systemowa oraz monitorowanie stanu prawa samorządowego celem sygnalizowania (...) w sposób niewłaściwy bądź niezupełny, a także inicjowanie zmian (...) z wprowadzanymi zmianami prawa powszechnie obowiązującego.

Termin realizacji - sukcesywnie w okresie objętym planem.