Radc.2018.12.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 109/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie Planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2019

Na podstawie § 58 ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się co następuje:
§  1. 
1.  Ustala się Plan pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2019 zwany dalej "Planem" określający:
1) formy kształcenia i doskonalenia zawodowego radców prawnych,
2) tematykę organizowanych szkoleń i innych form dokształcania,
3) zasady organizacji poszczególnych form doskonalenia zawodowego,
4) zasady kwalifikacji uczestników,
5) zasady informowania radców prawnych o organizowanych szkoleniach.
2.  Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. 
1.  Wykonanie Planu powierza się Kierownikowi Centrum.
2.  Nadzór nad wykonaniem Planu sprawuje właściwy Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do uchwały Nr 109/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

PLAN PRACY Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2019

I. 

Formy kształcenia i doskonalenia zawodowego radców prawnych

W roku szkoleniowym 2019 Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych zwane dalej Centrum kształcenie i doskonalenie zawodowe radców prawnych prowadzić będzie w następujących formach:

1) ogólnopolskie szkolenia wielodniowe (12),

2) ogólnopolskie szkolenia jednodniowe (10),

3) szkolenia e-learningowe (20),

4) zajęcia warsztatowe (2),

5) konferencje.

II. 

Tematyka doskonalenia zawodowego w roku szkoleniowym 2019

A. Przedmiotem szkoleń wielodniowych będą następujące dziedziny i zagadnienia prawne:

1) Prawo cywilne - wybrane zagadnienia dotyczące w szczególności umów, zasad odpowiedzialności za zobowiązania, instytucji przedawnienia, własności i innych praw rzeczowych.

2) Zmiany w postępowaniu cywilnym.

3) Prawo pracy - wybrane zagadnienia dotyczące zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, ustalania warunków pracy i płacy, relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

4) Prawo administracyjne, a w szczególności:

a) prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i prawo budowlane,

b) prawo wodne,

c) prawo o gospodarce nieruchomościami, w tym przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,

d) prawo samorządu terytorialnego,

e) prawo zamówień publicznych,

f) prawo o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

5) Prawo o postępowaniu administracyjnym i o postępowaniu przed sadami administracyjnymi.

6) Prawo gospodarcze, a w szczególności:

a) prawo spółek handlowych,

b) prawo o restrukturyzacji,

c) prawo upadłościowe,

d) prawo przedsiębiorców,

e) prawo o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

7) Prawo i postępowanie karne - wybrane zagadnienia.

8) Prawo podatkowe:

a) Ordynacja podatkowa,

b) podatki dochodowe,

c) podatek VAT,

d) podatki lokalne.

9) Pozasądowe formy rozwiązywania sporów.

B. Przedmiotem szkoleń jednodniowych będą wybrane zagadnienia i instytucje prawne zgłoszone przez radców prawnych z poszczególnych dziedzin prawa:

1) prawo zamówień publicznych,

2) prawo obrotu nieruchomościami,

3) prawo nowych technologii,

4) dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu i dyskryminacji,

5) prawo antydyskryminacyjne,

6) prawo ochrony zdrowia,

7) prawo działalności kulturalnej,

8) prawo podatkowe,

9) prawo i postępowanie kamę,

10) zasady toczenia sporów,

C. Szkolenia w tej formie będą przygotowywane przede wszystkim z tematów szkoleń wielodniowych i jednodniowych cieszącym się największym zainteresowaniem oraz tematów zgłaszanych w ankietach uczestników poszczególnych form doskonalenia zawodowego. Zaplanowano zorganizowanie 20 szkoleń e-learningowych, które będą realizowane w trzech blokach tematycznych:

1) szkolenia o tematyce prawnej obejmującej m.in. tematy szkoleń wielodniowych i jednodniowych -10 szkoleń,

2) szkolenia z psychologii dla prawników, komunikacji i marketingu dla prawników - 10 szkoleń.

D. Przedmiotem zajęć warsztatowych będą zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, a w szczególności dotyczące relacji z klientem.

E. W tej formie doskonalenia zawodowego planuje się zorganizowanie cyklu co najmniej trzech konferencji poświęconych prawu podatkowemu stanowiących kontynuację konferencji z 2018 roku.

Uwaga: W trakcie roku szkoleniowego dopuszcza się zmiany niektórych tematów w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego, szczególnie w sytuacjach wejścia w życie nowych regulacji istotnych dla działalności radców prawnych i nowych okoliczności uzasadniających wprowadzenie do oferty szkoleniowej nowych zagadnień prawnych.

III. 

Zasady organizacji szkoleń

1) Ogólnopolskie szkolenia wielodniowe organizowane będą w miejscach i terminach ustalanych przez Kierownika Centrum. Szczegółowe informacje obejmujące te dane oraz tematykę i programy szkoleń publikowane będą w formie ogłoszenia na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych co najmniej na 45 dni przed terminem szkolenia. Ponadto Centrum drogą elektroniczną poinformuje wszystkie okręgowe izby o terminarzu organizowanych szkoleń. Szkolenia wielodniowe obejmować będą zajęcia w wymiarze 17 godzin, za które uczestnicy otrzymają 34 punkty szkoleniowe. Udział w szkoleniach wielodniowych jest częściowo odpłatny i wynosi 650 zł.

2) Ogólnopolskie szkolenia jednodniowe w wymiarze 4-5 godzin (8-10 pkt. szkoleniowych) każde odbywać się będą w siedzibie Centrum oraz w siedzibach zainteresowanych okręgowych izb radców prawnych. Terminarz i tematyka szkoleń na pierwsze półrocze 2019 r. zostanie zamieszczona na stronie internetowej KIRP w terminie do 31 stycznia 2019 r. W odniesieniu do szkoleń organizowanych w drugim półroczu 2019 roku informacje ich dotyczące zostaną zamieszczone do 30 czerwca 2019 r. Ze względu na nieodpłatny charakter tych szkoleń Centrum pokrywa jedynie koszty wykładowców nie ponosząc kosztów udostępnienia sal wykładowych przez zainteresowane okręgowe izby.

3) Szkolenia e-learningowe będą przygotowywane sukcesywnie i udostępniane niezwłocznie na stronie internetowej KIRP. Zasady korzystania z tej formy doskonalenia zawodowego są dostępne na tej samej stronie w zakładce E-learning.

4) Zajęcia warsztatowe będą kontynuacją zajęć z 2018. Udział w zajęciach jest częściowo odpłatny i wynosić będzie 650 zł.

5) Konferencje poświęcone podatkom będą zorganizowana wspólnie z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów i sędziów NSA. Udział w konferencjach może być częściowo odpłatny. Kwota odpłatności za uczestnictwo będzie ustalona w oparciu o kalkulację kosztów organizacji i wskazana w ogłoszeniu o miejscu i terminie konferencji.

IV. 

Zasady kwalifikacji uczestników poszczególnych form doskonalenia zawodowego

W kwalifikacji uczestników wszystkich form doskonalenia zawodowego w roku 2019 obowiązują następujące zasady:

1) o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych na formularzach zgłoszeniowych przesłanych do Centrum drogą elektroniczną

2) w jednym roku szkoleniowym radca prawny nie może uczestniczyć w więcej niż dwóch ogólnopolskich szkoleniach wielodniowych, chyba że zakwalifikuje się nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed terminem danego szkolenia jeżeli będą wolne miejsca lub w miejsce osób, które zrezygnowały,

3) w razie ustalenia parytetów miejsc dla poszczególnych okręgowych izb pierwszeństwo w ich otrzymaniu mają radcowie prawni z tych izb. Termin do skorzystania z prawa pierwszeństwa określany jest przez Centrum w ogłoszeniu o organizowanej formie szkoleniowej. Po upływie tego terminu na wolne miejsca dokonuje się kwalifikacji uczestników według zasady określonej w pkt. 1.

4) po zakończeniu kwalifikacji Centrum odrębnie zawiadomi każdego uczestnika drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. W zawiadomieniu podane zostaną: miejsce, termin, program szkolenia oraz jego koszt.

5) każdy z uczestników jest zobowiązany uiścić należną opłatę za udział w formie doskonalenia zawodowego w terminie określonym w ogłoszeniu.

6) uczestnik może zrezygnować z udziału w formie doskonalenia zawodowego bez żadnych ujemnych skutków najpóźniej na 14 dni przed terminem jej rozpoczęcia informując o tym Centrum w formie elektronicznej lub pisemnej. W razie późniejszej rezygnacji w przypadku braku zainteresowanych udziałem w tej formie uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

V. 

Zasady informowania radców prawnych o formach kształcenia ustawicznego organizowanych przez Centrum

1) Wszelkie istotne informacje o terminach, miejscach, kosztach i tematyce szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego organizowanych przez Centrum zamieszczane będą na stronie internetowej KIRP.

2) Kalendarz wielodniowych szkoleń ogólnopolskich i szkoleń jednodniowych na pierwsze półrocze 2019 r. w terminie do 31 stycznia 2019 r. zostanie opublikowany na stronie internetowej KIRP, w wydawnictwach KRRP oraz przekazany drogą elektroniczną wszystkim okręgowym izbom radców prawnych. Kalendarz szkoleń jednodniowych w drugim półroczu 2019 r. w ten sam sposób zostanie podany do wiadomości w terminie do 30 czerwca 2019 r.