Radc.2018.12.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 108/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie planu pracy Centrum Mediacji Gospodarczej na rok 2019

Na podstawie § 58a ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się plan pracy Centrum Mediacji Gospodarczej na rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Wykonanie planu powierza się Dyrektorowi Centrum Mediacji Gospodarczej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

PLAN PRACY CENTRUM MEDIACJI GOSPODARCZEJ NA ROK 2019

1. 

Plan działań na rok 2019

* Prowadzenie mediacji

* Kontynuacja działalności szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie mediacji z ograniczeniem szkoleń kończących się wydaniem certyfikatu dla kandydatów na mediatorów a wprowadzeniem szkoleń specjalistycznych w formie warsztatowej dla mediatorów po szkoleniach podstawowych.

* Podejmowanie działań w zakresie ugruntowania pozycji już istniejących Ośrodków Mediacji i List Mediatorów przy OIRP poprzez udział w wydarzeniach promujących mediację, Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych i Ogólnopolską Sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, obejmowanie wydarzeń krajowych patronatem, organizowanie i udział w spotkaniach z decydentami struktur samorządowych, środowisk sędziowskich, resortów pracujących nad projektami ustaw okołomediacyjnych, potencjalnymi interesariuszami usług mediacyjnych jak sędziowie, kierownicy jednostek samorządowych, państwowych, ubezpieczycieli.

* Wsparcie logistyczne i merytoryczne budowanie marki CMG i Sieci Ogólnopolskiej przez Ośrodki Mediacji przy Okręgowych Izbach Radców Prawnych.

* Podejmowanie działań mających na celu ugruntowywanie prestiżu zawodu radcy prawnego jako nowoczesnego doradcy klienta i skutecznego pomocnika sędziego. Tworzenie optymalnych warunków do zdobywania praktyki mediacyjnej dla radców prawnych uzyskujących certyfikat mediatora. Działania te będą jednocześnie prowadzone w czasie spotkań z osobami decyzyjnymi z poszczególnych struktur.

* Popularyzacja mediacji wśród radców prawnych przy jednoczesnym utrwalaniu wśród podmiotów korzystających z mediacji przekonania, że z korzyścią dla mediacji jest ich prowadzenie przez mediatorów będących radcami prawnymi oraz z pomocą pełnomocników - radców prawnych poprzez szkolenia dedykowanie tym zagadnieniom.

* Opiniowanie i aktywny udział w pracach ustawodawczych i badawczych związanych z mediacją i zawodem mediatora.

* Zmiana Statutu CMG poprzez dostosowanie do aktualnych przepisów RODO, wprowadzenie zakresu mediacji administracyjnej i sądowoadministracyjnej oraz obniżenie opłat mediacyjnych.

* Kontynuowanie działań pozyskania mediacji umownych oraz podjęcie działań pozyskiwania mediacji sądowo - administracyjnych dla mediatorów Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, po uprzedniej zmianie Statutu CMG.

2. 

Działania związane z budżetem

* Realizacja dwóch szkoleń warsztatowych: jednego dla radców prawnych pokazującego jak korzystać z mediacji w interesie swojego klienta (przykładowy temat "Negocjacje i mediacje narzędziem pracy radcy prawnego") i jednego dla radców prawnych mediatorów odpowiadającego bieżącym oczekiwaniom mediatorów Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych (przykładowy temat "Różnice w procedurze mediacji cywilnej i administracyjnej").

* Realizacja 2 edycji 6-dniowych Warsztatów Mediacji dla radców prawnych kończących się uzyskaniem certyfikatu Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, w nowej formule zjazdów weekendowych w Warszawie.

* Organizacja 4 edycji 2-dniowych Warsztatów Specjalistycznych w Warszawie dla mediatorów skoncentrowanych na wybranych etapach mediacji i problemach mediatorów radców prawnych (przykładowe tematy "Pułapki myślenia i manipulacji w procesie komunikacji", "Blokady w procesie mediacji - praca z emocjami", itp.). Tematy i formuła warsztatowa zajęć opracowywana jest we współpracy z naukowcami SWPS oraz praktykami z zakresu mediacji. Pilotażowa edycja zaplanowana jest na 14-15.12 jeszcze tego roku. Projekt cieszy się sporym zainteresowaniem.

* Organizacja czterech spotkań roboczych dla Szefów Ośrodków Mediacji przy OIRP obejmujących tematykę prac nad standaryzacją Regulaminów mediacji i podnoszeniem kwalifikacji mediatorów, opracowanie wspólnej strategii informacyjnej oraz współpracy z sądami i Ministerstwem Sprawiedliwości. Rolą CMG będzie koordynowanie działań wszystkich OIRP w zakresie mediacji.

* Organizacja konferencji we współpracy z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w ramach obchodów Drugiego Dnia Mediacji Administracyjnej w Polsce.

* Organizacja spotkania Liderów Sekcji Administracyjnej i koordynacja działań wszystkich OIRP w zakresie mediacji administracyjnej i sądowoadministracyjnej.

* Produkcja spotu propagującego Ośrodki Mediacji Radców Prawnych i CMG, do dystrybucji za pośrednictwem Izb i social media.

* Działania marketingowe promujące Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych oraz mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów będące bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby beneficjentów, decydentów i regulatora rynku typu ulotki, banery, broszury, przewodniki, listy mediatorów, itp.