Plan pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2015.

Akty korporacyjne

Radc.2014.12.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 74/IX/2014
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 13 grudnia 2014 r.
w sprawie planu pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2015

Na podstawie § 58c ust. 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.
Uchwala się plan pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Edukacji Prawnej.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2015

I.

 Wprowadzenie

Plan pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2015 został opracowany na podstawie § 58 c Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów (stanowiącego załącznik do Uchwały nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów), § 2 ust. 5 Uchwały nr 64/IX/2014 KRRP z dnia 12 września 2014 w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Prawnej oraz kierując się koniecznością realizacji zadań samorządu określonych w punktach I [1, 2], II, IV [1], VI-X, XII oraz XIV uchwały Nr 7/2013 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2013r. w sprawie wytycznych działania samorządu radców prawnych w latach 2013-2016.

Centrum Edukacji Prawnej dysponuje budżetem stanowiącym odrębną pozycję w planie finansowym KRRP. Działalność Centrum finansowana jest ze środków Centrum Edukacji Prawnej, określonych w corocznych planach finansowych Krajowej Rady Radców Prawnych. Działania Centrum kierowane są do uczniów i kadry pedagogicznej szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów kierunków, na których nie ma zajęć z prawa (studenci uniwersytetów medycznych, artystycznych, przyrodniczych i technicznych) oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku, środowisk samorządowych, branżowych i organizacji społecznych.

Centrum w ramach swojej działalności wspierać będzie działalność komisji i zespołów okręgowych izb powołanych do działań w zakresie edukacji prawnej oraz współpracować z organami władzy publicznej.

II.

 Podstawowe cele i zadania Centrum

1.

 Działalność

Celem działania CEP jest: upowszechnianie wiedzy prawnej i szacunku do państwa prawa oraz budowanie postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia Polaków. Współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu wprowadzenia lekcji prawa do podstawy programowej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz kierunków studiów nieprawniczych. Opracowanie z MEN podstaw programowych przedmiotu prawo dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podstaw programowych przedmiotu prawo z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybranych kierunków studiów.

Termin realizacji: I-IV kwartał 2015 r.

Identyfikacja podjętych do tej pory działań w zakresie edukacji prawnej prowadzonej przez poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych w całym kraju. Przygotowanie propozycji standaryzujących edukację prawną (wykorzystujących formy pracy, które sprawdziły się w komunikacji z jej odbiorcami).

Termin realizacji: I-II kwartał 2015r.

Rozpowszechnienie Konkursu Wiedzy o Prawie na forum ogólnopolskim. Popularyzowanie udziału młodzieży w symulacjach sądowych, organizowanych przez okręgowe izby jako nowoczesnej, innowacyjnej formy uczenia się.

Termin realizacji: I-III kwartał 2015r.

Prowadzenie zajęć w szkołach i na uczelniach przez radców prawnych i aplikantów (z wykorzystaniem e-learńingu), między innymi poprzez wykorzystanie programu PRAWO w SZKOLE (realizowanego przez OIRP w Poznaniu). Przygotowywanie materiałów dydaktycznych w formie papierowej i elektronicznej.

Termin realizacji: I-IV kwartał 2015 r.

Promocja edukacji prawnej poprzez stronę www.szkolablizszaprawu.pl, konferencje prasowe z udziałem Prezesa KRRP i Ministra Edukacji (naprzemiennie z konferencjami prasowymi z tych regionów Polski, gdzie powstają cenne inicjatywy w tym zakresie), debaty publiczne z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystami, nauczycielami, uczniami i studentami.

Termin realizacji: I-IV kwartał 2015 r.

Pozyskiwanie na prowadzenie edukacji prawnej - funduszy unijnych z programów krajowych i podlegających bezpośrednio Komisji Europejskiej oraz funduszy z innych źródeł krajowych i międzynarodowych instrumentów finansowych.

Termin realizacji: MV kwartał 2015 r.

Tworzenie bazy wiedzy edukacji prawnej - scenariusze lekcji, materiały dydaktyczne, casusy, nagrania rozpraw sądowych, itd.

Termin realizacji: I-IV kwartał 2015 r.

Nawiązanie stałego kontakt z przedstawicielami europejskich samorządów prawniczych w celu wykorzystywania ich praktyki w zakresie edukacji prawnej oraz tworzenia wspólnych projektów, finansowanych bezpośrednio przez Komisję Europejską.

Termin realizacji: I-IV kwartał 2015 r.

Organizowanie corocznej konferencji poświęconej edukacji prawnej, z udziałem wszystkich zainteresowanych środowisk, służących podsumowywaniu dokonań i rozwojowi idei.

Termin realizacji: I-IV kwartał 2015 r.

Monitorowanie i ewaluacja procesów szeroko pojętej edukacji prawnej prowadzonej przez okręgowe izby radców prawych oraz współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Termin realizacji: I-IV kwartał 2015 r.