Oświadczenie w sprawie manipulatorskiej publikacji poznańskiej redakcji Gazety Wyborczej.

Akty korporacyjne

Prok.2023.4.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 kwietnia 2023 r.

OŚWIADCZENIE
PROKURATURY KRAJOWEJ
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie manipulatorskiej publikacji poznańskiej redakcji Gazety Wyborczej

Prokuratura Krajowa oświadcza, że tekst red. Piotra Żytnickiego "Pedofil z zakonu rycerzy Jana Pawła II na wolności. Ma szanse na duże odszkodowanie" manipuluje opinią publiczną w zakresie opisu działań Prokuratury Krajowej.

Nieprawdziwy jest już wstęp do materiału, z którego wynika, że Prokuratura Krajowa "wyciągnęła z więzienia" pedofila, którego sama wcześniej niesłusznie oskarżyła. W rzeczywistości Prokuratura Krajowa nie prowadziła, ani nawet nie nadzorowała postępowania przygotowawczego i sądowego, którego dotyczy publikacja.

O sprawie Prokuratury Rejonowej Poznań - Wilda w Poznaniu Prokuratura Krajowa dowiedziała się z publikacji prasowej red. Piotra Żytnickiego "Pedofil dogadał się z prokuraturą, ofiara czeka na pieniądze". Materiał ten sugerował działania prokuratury korzystne dla sprawcy kosztem ofiary. Dlatego też Prokuratura Krajowa zapoznała się z materiałami sprawy. Sugestie "GW" okazały się całkowicie fałszywe, jednak analiza wykazała, że jedno z przestępstw, za które mężczyzna został skazany, przedawniło się. Jest faktem, że analiza materiałów sprawy i ustalenie, że jedno z przestępstw objętych wyrokiem skazującym przedawniło się nastąpiło wyłącznie wskutek publikacji red. Piotra Żytnickiego.

Przedawnienie karalności jest bezwzględną przyczyną odwoławczą skutkującą koniecznością uchylenia orzeczenia. Zgodnie z art. 542 § 3 kpk wystąpienie tej przesłanki obliguje sąd do wznowienia z urzędu postępowania. Dostrzeżenie takiej okoliczności przez prokuratora, obliguje go do powiadomienia o tym sądu. W tym przypadku prokuratura zasygnalizowała kwestię przedawnienia jednego z przestępstw objętych wyrokiem Sądowi Okręgowemu w Poznaniu, który z urzędu postanowieniem z 20 marca 2023 r. wstrzymał wykonanie orzeczenia, co do którego zarejestrował postępowanie wznowieniowe.

Kwestia wstrzymania przez Sąd Okręgowy w Poznaniu zapadłego wobec skazanego orzeczenia stała się przedmiotem zainteresowania red. Piotra Żytnickiego, który zwrócił się do Prokuratury Krajowej z pytaniami. Udzielono mu jednoznacznej odpowiedzi, z której wynikało, że wiedzę o sprawie Prokuratura Krajowa uzyskała z jego publikacji. Odpowiedziano też na pozostałe pytania, w tym dotyczące daty przedawnienia przestępstwa. Wskazano w końcu dziennikarzowi - w związku z jego stwierdzeniem zawartym w pytaniu do prokuratury - że jego tekst nie zawierał zarzutów pod adresem prokuratury - iż już sam tytuł publikacji "Pedofil dogadał się z prokuraturą. Ofiara czeka na pieniądze" w opinii publicznej mógł zostać odebrany jako budzący wątpliwości co do działania prokuratorów, a jego interpretacja prowadziła do wniosku, że prokuratura działała w sposób korzystny dla pedofila, kosztem interesów pokrzywdzonej. Stąd decyzja Prokuratury Krajowej o zapoznaniu się z materiałami sprawy.

Pomimo kategorycznego charakteru odpowiedzi, red. Piotr Żytnicki zasugerował czytelnikom, że "nie jest jasne, dlaczego Prokuratura Krajowa po wielu miesiącach zainteresowała się prawomocnym wyrokiem w sprawie pedofila" jak też przypisał Prokuraturze Krajowej działania, które w rzeczywistości nie miały miejsca.