Akty korporacyjne

Podat.2019.6.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 298/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie organizacji przez KRDP warsztatów na temat "Doradca podatkowy partnerem biznesowym XXI w." - 19-20 września 2019 r. w Warszawie

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z pkt 5 części II załącznika do uchwały nr 35/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021 uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanowiła zorganizować warsztaty na temat "Doradca podatkowy partnerem biznesowym XXI w." - w dniach 19-20 września 2019 r. w Warszawie.
§  2.  Odpłatność z tytułu wzięcia udziału w warsztatach, o których mowa w § 1 będzie wynosiła:
a) 300 zł brutto - dla doradcy podatkowego regularnie opłacającego składki członkowskie,
b) 400 zł brutto - dla doradcy podatkowego zalegającego z zapłatą więcej niż 3 składek członkowskich,
c) 500 zł brutto (pełny koszt szkolenia) - dla pracownika zgłoszonego przez doradcę podatkowego.
§  3.  Z tytułu uczestnictwa w konferencji, doradcy podatkowemu będzie przysługiwać 10 pkt szkoleniowych.
§  4.  Finansowanie warsztatów odbywać się będzie z planu przychodów i wydatków KRDP na 2019 r. z poz. Ws1.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.