Rewid.2017.8.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 sierpnia 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 22/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie opracowania przykładowych raportów z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem wymogów KSRF 2410 w brzmieniu MSUP 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki

Postanowienia Uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, która wprowadziła między innymi krajowe standardy rewizji finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Usług Przeglądu, zwane dalej "KSRF w brzmieniu MSUP", mają zastosowanie do badania i przeglądów sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2016 r. i później. W związku z tym firmy audytorskie wykonujące przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego za okres zakończony 30 czerwca 2017 r. są zobowiązane do zastosowania KSRF 2410 w brzmieniu MSUP 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki.

Aby wesprzeć biegłych rewidentów w realizacji nowych obowiązków zostały opracowane przykładowe raporty z przeglądu sprawozdania finansowego, które uwzględniają wymogi KSRF 2410 w brzmieniu MSUP 2410. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, wyraża pogląd, że zaproponowane przykłady raportów z przeglądu są propozycją do ewentualnego wykorzystania przez biegłych rewidentów po odpowiednim dostosowaniu do warunków zlecenia.

Celem KSRF 2410 w brzmieniu MSUP 2410 jest ustanowienie standardów i przedstawienie wytycznych zawodowej odpowiedzialności biegłego rewidenta podejmującego się wykonania usługi przeglądu śródrocznych informacji finansowych jednostki, której roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez tego biegłego rewidenta oraz formy i treści raportu z przeglądu.

Natomiast biegły rewident, zaangażowany do przeprowadzenia przeglądu śródrocznych informacji finansowych, który nie jest biegłym rewidentem jednostki, przeprowadza przegląd zgodnie z KSRF 2400 w brzmieniu MSUP 2400 (zmienionego) Przegląd historycznych sprawozdań finansowych.

Przy przygotowaniu przykładów zostały przyjęte następujące założenia:

I. Przykłady dotyczą sytuacji, kiedy ma zastosowanie KSRF 2410 w brzmieniu MSUP 2410, co oznacza że biegły rewident, który wydaje raport z przeglądu jest jednocześnie biegłym rewidentem badającym roczne sprawozdanie finansowe.

W innych sytuacjach przy przeprowadzaniu przeglądu będzie miał zastosowanie KSRF 2400 w brzmieniu MSUP 2400 Przegląd historycznych sprawozdań finansowych i w związku z tym należy zastosować wymogi KSRF 2400 w brzmieniu MSUP 2400, a w szczególności uwzględnić treść zawartych w nim przykładów.

II. Przykłady uwzględniają dwa przypadki:
a) sytuację, kiedy sprawozdanie finansowe będące przedmiotem przeglądu jest pełnym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości 1  lub zgodnie z ustawą o rachunkowości 2  i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.), zwanego dalej "Rozporządzeniem", a tym samym zostało sporządzone w celu zapewnienia rzetelnej prezentacji oraz
b) sytuację, kiedy sprawozdanie finansowe będące przedmiotem przeglądu jest skróconym sprawozdaniem finansowym w rozumieniu MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa lub w rozumieniu Rozporządzenia, a tym samym nie zapewnia rzetelnej prezentacji, a jedynie zgodność z odpowiednimi przepisami.

Przykładowe raporty z przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie zawierające wniosku z zastrzeżeniem ani negatywnego, znajdują się w załącznikach do Komunikatu:

1) Załącznik nr 1 - raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości lub zgodnie z ustawą o rachunkowości i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.), które zostało sporządzone w celu zapewnienia rzetelnej prezentacji,
2) Załącznik nr 2 - raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego w rozumieniu MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa lub w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.), które nie zapewnia rzetelnej prezentacji, a jedynie zgodność z odpowiednimi przepisami,
3) Załącznik nr 3 - raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, które zostało sporządzone w celu zapewnienia rzetelnej prezentacji,
4) Załącznik nr 4 - raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w rozumieniu MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, które nie zapewnia rzetelnej prezentacji, a jedynie zgodność z odpowiednimi przepisami,
5) Załącznik nr 5 - raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego w rozumieniu MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, które nie zapewniają rzetelnej prezentacji, a jedynie zgodność z odpowiednimi przepisami.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DLA 3  ...............................................................................

Wprowadzenie

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego sprawozdania finansowego ............................................................................ 4  z siedzibą w ..................................., na które składają się: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień ........................................, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od ......................... do ............................... oraz informacje dodatkowe i objaśniające 5  ("śródroczne sprawozdanie finansowe").

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie śródrocznego sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. 6

My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat śródrocznego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.

Zakres przeglądu

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej 2410 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późn. zm.

Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu.

Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późn. zm. Na skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania na temat tego śródrocznego sprawozdania finansowego.

Wniosek 7

Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że załączone śródroczne sprawozdanie finansowe nie przedstawia rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień ............................ oraz jej wyniku finansowego za okres od.......................................... do................................ zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. 8

Data raportu...........................................................

(Imię i nazwisko, numer w rejestrze i podpis kluczowego biegłego rewidenta)

..........................................................................

Działający w imieniu:

(Nazwa, adres i numer na liście firm audytorskich, podmiotu w imieniu którego kluczowy biegły rewident dokonał przeglądu sprawozdania finansowego)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DLA 9  ...............................................................................

Wprowadzenie

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ............................................................................... 10  z siedzibą w ..................................., na które składają się: skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień ........................................, skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów, skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od ......................... do ............................... oraz wybrane informacje dodatkowe i objaśniające 11  ("śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe").

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 12

My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.

Zakres przeglądu

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej 2410 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późn. zm.

Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu.

Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późn. zm. Na skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania na temat tego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

Wniosek 13

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że załączone śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 14

Data raportu...........................................................

(Imię i nazwisko, numer w rejestrze i podpis kluczowego biegłego rewidenta)

..........................................................................

Działający w imieniu:

(Nazwa, adres i numer na liście firm audytorskich, podmiotu w imieniu którego kluczowy biegły rewident dokonał przeglądu sprawozdania finansowego)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DLA 15  ...............................................................................

Wprowadzenie

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej......................................., której jednostką dominującą jest..................................... 16  z siedzibą w ..................................., na które składają się: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień ........................................, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od ......................... do ............................... oraz informacje dodatkowe i objaśniające ("śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe").

Kierownik jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.

Zakres przeglądu

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej 2410 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późn. zm.

Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu procedur analitycznych i innych procedur przeglądu.

Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późn. zm. Na skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania na temat tego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wniosek 17

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że załączone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie przedstawia rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej na dzień ............................ oraz jej wyniku finansowego za okres od.......................................... do................................ zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Data raportu...........................................................

(Imię i nazwisko, numer w rejestrze i podpis kluczowego biegłego rewidenta)

..........................................................................

Działający w imieniu:

(Nazwa, adres i numer na liście firm audytorskich, podmiotu w imieniu którego kluczowy biegły rewident dokonał przeglądu sprawozdania finansowego)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA 18  ...............................................................................

Wprowadzenie

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej................................., której jednostką dominującą jest................................................. 19  z siedzibą w ..................................., na które składają się: skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień ........................................, skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od ......................... do ............................... oraz wybrane informacje dodatkowe i objaśniające ("śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe").

Kierownik jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.

Zakres przeglądu

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej 2410 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późn. zm.

Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu.

Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późn. zm. Na skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania na temat tego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wniosek 20

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że załączone śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Data raportu...........................................................

(Imię i nazwisko, numer w rejestrze i podpis kluczowego biegłego rewidenta)

..........................................................................

Działający w imieniu:

(Nazwa, adres i numer na liście firm audytorskich, podmiotu w imieniu którego kluczowy biegły rewident dokonał przeglądu sprawozdania finansowego)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA 21  ...............................................................................

Wprowadzenie

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej................................., której jednostką dominującą jest................................................. 22 (Spółka) z siedzibą w ................................... oraz załączonego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki, na które składają się: skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej i skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień ........................................, skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów, skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych i skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od ......................... do ............................... oraz wybrane informacje dodatkowe i objaśniające ("śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe").

Kierownik jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.

Zakres przeglądu

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej 2410 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późn. zm.

Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu procedur analitycznych i innych procedur przeglądu oraz ocenie uzyskanych dowodów.

Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późn. zm. Na skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania na temat tych śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych.

Wniosek 23

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że załączone śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz załączone śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zostały sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Data raportu...........................................................

(Imię i nazwisko, numer w rejestrze i podpis kluczowego biegłego rewidenta)

..........................................................................

Działający w imieniu:

(Nazwa, adres i numer na liście firm audytorskich, podmiotu w imieniu którego kluczowy biegły rewident dokonał przeglądu sprawozdania finansowego)

1 Przez międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym należy rozumieć Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i związane z nimi interpretacje przyjęte do prawa Unii Europejskiej w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
2 Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn.).
3 Nazwa adresata raportu.
4 Nazwa jednostki i określenie jej formy prawnej.
5 Jeżeli jednostka sporządza śródroczne sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości to akapit otrzymuje następujące brzmienie: Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego sprawozdania finansowego ............................................................................... z siedzibą w ..................................., na które składają się: bilans sporządzony na dzień ........................................, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za okres od ......................... do ............................... oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.
6 Jeżeli jednostka sporządza śródroczne sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości to akapit otrzymuje następujące brzmienie: Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie śródrocznego sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o rachunkowości", wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
7 Jeżeli występują kwestie wymagające wyrażenia wniosku z zastrzeżeniem lub wniosku negatywnego to należy odpowiednio, zgodnie z wymogami KSRF 2410 w brzmieniu MSUP 2410, zmodyfikować treść tego paragrafu oraz wstawić powyżej paragraf zatytułowany odpowiednio: Uzasadnienie wniosku z zastrzeżeniem lub Uzasadnienie wniosku negatywnego. Ponadto jeżeli występują kwestie wymagające dodania paragrafu objaśniającego to należy poniżej wstawić paragraf zatytułowany: Paragraf objaśniający.
8 Jeżeli jednostka sporządza śródroczne sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości to akapit otrzymuje następujące brzmienie: Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że załączone śródroczne sprawozdanie finansowe nie przekazuje rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień ......................... oraz jej wyniku finansowego za okres od ................... do ......................... zgodnie z ustawą o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.
9 Nazwa adresata raportu.
10 Nazwa jednostki i określenie jej formy prawnej.
11 Jeżeli jednostka sporządza śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości to akapit otrzymuje następujące brzmienie: Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego .................................................................................. z siedzibą w ..................................., na które składają się: skrócony bilans sporządzony na dzień ........................................, skrócony rachunek zysków i strat, skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym, skrócony rachunek przepływów pieniężnych za okres od ......................... do ............................... oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.
12 Jeżeli jednostka sporządza śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości to akapit otrzymuje następujące brzmienie: Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o rachunkowości", wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.).
13 Jeżeli występują kwestie wymagające wyrażenia wniosku z zastrzeżeniem lub wniosku negatywnego to należy odpowiednio, zgodnie z wymogami KSRF 2410 w brzmieniu MSUP 2410, zmodyfikować treść tego paragrafu oraz wstawić powyżej paragraf zatytułowany odpowiednio: Uzasadnienie wniosku z zastrzeżeniem lub Uzasadnienie wniosku negatywnego. Ponadto jeżeli występują kwestie wymagające dodania paragrafu objaśniającego to należy poniżej wstawić paragraf zatytułowany: Paragraf objaśniający.
14 Jeżeli jednostka sporządza śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości to akapit otrzymuje następujące brzmienie: Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że załączone śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z ustawą o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.).
15 Nazwa adresata raportu
16 Nazwa grupy kapitałowej oraz jednostki dominującej i określenie jej formy prawnej
17 Jeżeli występują kwestie wymagające wyrażenia wniosku z zastrzeżeniem lub wniosku negatywnego to należy odpowiednio, zgodnie z wymogami KSRF 2410 w brzmieniu MSUP 2410, zmodyfikować treść tego paragrafu oraz wstawić powyżej paragraf zatytułowany odpowiednio: Uzasadnienie wniosku z zastrzeżeniem lub Uzasadnienie wniosku negatywnego. Ponadto jeżeli występują kwestie wymagające dodania paragrafu objaśniającego to należy poniżej wstawić paragraf zatytułowany: Paragraf objaśniający.
18 Nazwa adresata raportu
19 Nazwa grupy oraz jednostki dominującej i określenie jej formy prawnej
20 Jeżeli występują kwestie wymagające wyrażenia wniosku z zastrzeżeniem lub wniosku negatywnego to należy odpowiednio, zgodnie z wymogami KSRF 2410 w brzmieniu MSUP 2410, zmodyfikować treść tego paragrafu oraz wstawić powyżej paragraf zatytułowany odpowiednio: Uzasadnienie wniosku z zastrzeżeniem lub Uzasadnienie wniosku negatywnego. Ponadto jeżeli występują kwestie wymagające dodania paragrafu objaśniającego to należy poniżej wstawić paragraf zatytułowany: Paragraf objaśniający.
21 Nazwa adresata raportu
22 Nazwa grupy i jednostki dominującej i określenie jej formy prawnej
23 Jeżeli występują kwestie wymagające wyrażenia wniosku z zastrzeżeniem lub wniosku negatywnego to należy odpowiednio, zgodnie z wymogami KSRF 2410 w brzmieniu MSUP 2410, zmodyfikować treść tego paragrafu oraz wstawić powyżej paragraf zatytułowany odpowiednio: Uzasadnienie wniosku z zastrzeżeniem lub Uzasadnienie wniosku negatywnego. Ponadto jeżeli występują kwestie wymagające dodania paragrafu objaśniającego to należy poniżej wstawić paragraf zatytułowany: Paragraf objaśniający.