BFGwa.2019.1.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 5/2019
RADY BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia zasad i form udzielania wsparcia oraz dochodzenia zwrotu środków z tytułu udzielenia wsparcia w związku z restrukturyzacją banków

Na podstawie art. 8 pkt 9 lit. k ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937, z późn. zm. 1 ), uchwala się, co następuje:
§  1.  Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchwala "Zasady i formy udzielania wsparcia oraz dochodzenia zwrotu środków z tytułu udzielenia wsparcia w związku z restrukturyzacją banków", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Zasady i formy udzielania wsparcia oraz dochodzenia zwrotu środków z tytułu udzielenia wsparcia w związku z restrukturyzacją banków

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1.  Użyte w niniejszym załączniku określenia oznaczają:
1) Fundusz - Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
2) KNF - Komisję Nadzoru Finansowego;
3) ustawa - ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937, z późn. zm.);
4) ustawa Prawo bankowe - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.);
5) wsparcie - wsparcie, o którym mowa w art. 268a ustawy;
6) bank przejmujący - bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe występujący z wnioskiem o udzielenie wsparcia na rzecz działalności restrukturyzowanego banku, w którym wystąpiło niebezpieczeństwo niewypłacalności;
7) bank - bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe, z wyłączeniem banku hipotecznego;
8) dzień roboczy - dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy i nie przypada w sobotę.
§  2.  Fundusz może podejmować i prowadzić działania w zakresie udzielenia wsparcia na rzecz działalności restrukturyzowanego banku bankom przejmującym, jeżeli spełnione zostały warunki określone w art. 268d ustawy.
§  3.  Fundusz uznaje za stan niebezpieczeństwa niewypłacalności banku sytuację, w której zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 158 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo bankowe, tj.:
1) według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, lub
2) z powodów związanych bezpośrednio z sytuacją finansową banku nie reguluje on swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków gwarantowanych.

Rozdział  2.

Zasady i formy udzielania wsparcia oraz dochodzenia zwrotu środków z tytułu udzielenia wsparcia

§  4.  Fundusz może udzielić wsparcia na wniosek banku przejmującego w sytuacji, gdy KNF podjęła decyzję o przejęciu banku przez bank przejmujący.
§  5.  Koszty restrukturyzacji banku ponoszone przez Fundusz w związku z udzielanym wsparciem nie mogą przekraczać kosztów zadań realizowanych przez Fundusz na podstawie ustawy w zakresie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.
§  6.  Fundusz nie udziela wsparcia, w szczególności:
1) jeśli przejęcie banku rodzi ryzyko wypłaty środków gwarantowanych zdeponowanych na rachunkach banku przejmującego albo podjęcia wobec banku przejmującego działań związanych z przymusową restrukturyzacją;
2) w sytuacji braku dokonania umorzenia instrumentów kapitałowych i zobowiązań podporządkowanych w zakresie w jakim jest ono niezbędne w celu zapewnienia zgodności warunków udzielenia wsparcia z zasadami pomocy państwa obowiązującymi w UE;
3) w przypadku nieuznania przez Zarząd Funduszu przedstawionych przez bank przejmujący wyników badania sprawozdania finansowego banku przejmowanego sporządzonego na dzień poprzedzający dzień przejęcia;
4) gdy fundusze własne banku przejmowanego nie zostały przeznaczone na pokrycie strat;
5) w przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia wierzytelności gwarantującego zwrot pełnej kwoty wsparcia udzielonego w formach określonych w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z odsetkami.
§  7. 
1.  Fundusz może udzielić wsparcia w formie:
1) objęcia akcji banku przejmującego;
2) pożyczki;
3) gwarancji;
4) gwarancji całkowitego lub częściowego pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi prawami majątkowymi lub przejmowanymi zobowiązaniami, zwanej dalej "gwarancją pokrycia strat";
5) dotacji na pokrycie różnicy między wartością przejmowanych praw majątkowych i przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach deponentów banku przejmowanego, jednak w kwocie nie wyższej niż wartość przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych, pomniejszonych o przewidywane kwoty zaspokojenia roszczeń Funduszu z tytułu wypłaty środków gwarantowanych w postępowaniu upadłościowym w przypadku, gdyby na dzień przejęcia sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości przejmowanego banku.
2.  Fundusz udzielając wsparcia w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może zastrzec sobie prawo udziału w przychodach dotyczących praw majątkowych przejętych przez bank przejmujący.
3.  Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określane są w umowach pomiędzy Funduszem a bankiem przejmującym.
4.  W przypadku niedotrzymania warunków umowy o udzielenie wsparcia przez bank przejmujący Fundusz może wypowiedzieć lub odstąpić od umowy, w całości lub części.
§  8. 
1.  Udzielenie wsparcia w formie, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3, wymaga ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności w formie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz innych ustaw regulujących rodzaje i sposoby zabezpieczeń wierzytelności banków, gwarantującego zwrot pełnej kwoty wsparcia wraz z odsetkami.
2.  Do dochodzenia zwrotu środków należnych Funduszowi z tytułu udzielenia wsparcia stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Rady Funduszu wydanej na podstawie art. 8 pkt 9 lit. f ustawy.
§  9. 
1.  Fundusz może uzależnić udzielenie wsparcia od wyników wizytacji w banku przejmowanym lub w banku przejmującym, mającej na celu w szczególności uzupełnienie lub weryfikację danych niezbędnych do analizy ich sytuacji ekonomiczno-finansowej.
2.  Fundusz rozpatrując wniosek banku przejmującego o udzielenie wsparcia może uzależnić ocenę wniosku od przeprowadzenia badania wszystkich lub określonych praw majątkowych banku przejmowanego, także korzystając w tym zakresie z usług wyspecjalizowanych podmiotów.
§  10. 
1.  Wsparcie w formie objęcia akcji banku przejmującego może być udzielone przez Fundusz w celu wzmocnienia jego sytuacji kapitałowej.
2.  Fundusz obejmuje akcje banku przejmującego na warunkach rynkowych.
3.  Fundusz może w procesie oceny wniosku o udzielenie wsparcia w formie objęcia akcji banku przejmującego oraz w procesie zbycia tych akcji korzystać z usług podmiotów wyspecjalizowanych w zagadnieniach rynku kapitałowego, w szczególności emisji akcji.
4.  Fundusz obejmuje akcje banku przejmującego na podstawie umowy.
5.  Umowa powinna określać:
1) liczbę i rodzaj akcji obejmowanych przez Fundusz, ich wartość nominalną;
2) cenę emisyjną obejmowanych akcji;
3) przywileje i ograniczenia związane z obejmowanym akcjami;
4) wysokość i rodzaj wkładu, który Fundusz zobowiązuje się wnieść tytułem objęcia akcji;
5) miejsce i termin jego wniesienia;
6) skutki i sankcje z tytułu naruszenia przez bank przejmujący warunków umowy;
7) odpowiedzialność banku przejmującego z tytułu wad akcji lub dokonanej wyceny jego majątku w celu oszacowania wartości akcji.
6.  Umowa może określać, w szczególności:
1) okres na jaki Fundusz planuje objąć akcje;
2) warunki zakończenia inwestycji Funduszu w akcje;
3) sposób wpływu Funduszu na działalność banku przejmującego, w szczególności poprzez udział w organach nadzorczych tego banku;
4) zmiany w polityce dywidendowej i terminy ich wprowadzania;
5) konieczne zmiany w dokumentach korporacyjnych banku przejmującego i terminy ich przeprowadzania.
7.  W przypadku, gdy udział Funduszu w kapitale banku przejmującego w wyniku udzielonego wsparcia przekroczy 5% Fundusz w umowie zapewnia sobie prawo powoływania przynajmniej jednego członka rady nadzorczej banku przejmującego.
8.  Zakończenie inwestycji w akcje banku przejmującego następuje poprzez:
1) zbycie akcji;
2) połączenie banków albo
3) likwidację banku przejmującego.
9.  Zakończenie inwestycji w akcje banku przejmującego następuje z uwzględnieniem postanowień umów zawartych w procesie objęcia akcji banku przejmującego.
10.  Warunki zakończenia inwestycji Funduszu w akcje, o których mowa w ust. 6 pkt 2, mogą uwzględniać, w szczególności:
1) prawo pierwokupu przysługujące akcjonariuszom banku przejmującego w przypadku zawarcia umowy zbycia akcji przez Fundusz;
2) prawo banku przejmującego do odkupu akcji objętych przez Fundusz celem ich umorzenia;
3) prawo akcjonariuszy banku przejmującego do odkupu akcji objętych przez Fundusz;
4) przysługujące Funduszowi prawo sprzedaży objętych przez Fundusz akcji podmiotowi trzeciemu.
11.  Warunki, o których mowa w ust. 10 pkt 1 - 4, powinny zapewniać, aby cena za którą może nastąpić odkup lub zbycie akcji notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, była nie niższa niż ich wartość rynkowa na dzień poprzedzający transakcję zbycia przez Fundusz oraz nie niższa niż wartość, za którą Fundusz dokonał ich objęcia, z zastrzeżeniem przepisów o zbywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych oraz z zastrzeżeniem ust. 15. W przypadku, gdy akcje nie są notowane w obrocie zorganizowanym, cena nie może być niższa niż wartość, za którą Fundusz dokonał ich objęcia.
12.  W przypadku braku możliwości zakończenia inwestycji w akcje banku przejmującego na warunkach umowy zawartej w procesie objęcia akcji banku przejmującego i braku dodatkowych uzgodnień w tym zakresie z bankiem przejmującym, Fundusz kończy inwestycję w akcje banku przejmującego w wybrany przez siebie sposób.
13.  Zakończenie inwestycji w akcje banku przejmującego poprzez połączenie banków może nastąpić w wyniku objęcia nowych akcji wydanych w zamian za akcje banku przejmującego, a następnie ich zbycia, albo poprzez wypłatę środków pieniężnych w zamian za akcje banku przejmującego.
14.  Decyzję o zakończeniu inwestycji w akcje banku przejmującego podejmuje w formie uchwały Zarząd Funduszu.
15.  W przypadku braku możliwości zakończenia inwestycji w akcje banku przejmującego po cenie nie niższej niż cena, za którą Fundusz dokonał ich objęcia, w celu ograniczenia strat, Zarząd Funduszu może podjąć decyzję o zakończeniu inwestycji po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Funduszu.
§  11.  Wsparcie w formie pożyczki może być udzielone przez Fundusz przy zachowaniu następujących warunków:
1) oprocentowanie pożyczki w skali roku określane jest w wysokości stopy referencyjnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększonej o marżę w wysokości 1,5 p.p.;
2) oprocentowanie pożyczki jest zmienne i ustalane w zależności od zmian stopy referencyjnej; zmiana oprocentowania następuje od dnia wejścia w życie uchwały Rady Polityki Pieniężnej zmieniającej wysokość stopy referencyjnej;
3) od niespłaconych w przewidzianym umową terminie kapitału pożyczki za okres opóźnienia nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie;
4) prowizja od udzielonej pożyczki wynosi 0,1% kwoty pożyczki;
5) zapłata prowizji następuje przed wypłatą kwoty pożyczki;
6) okres, na jaki może być udzielona pożyczka, ustala Zarząd Funduszu uwzględniając sytuację banku przejmującego, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 1 rok;
7) wypłata pożyczki dokonywana jest jednorazowo;
8) odsetki od wypłaconej pożyczki płatne są w okresach kwartalnych;
9) spłata pożyczki następuje jednorazowo bądź w ratach.
§  12. 
1.  Przedmiotem gwarancji, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, może być zobowiązanie banku przejmującego wobec innego podmiotu z tytułu zapewnienia bankowi przejmującemu płynności.
2.  Gwarancja może być udzielona na okres do jednego roku.
3.  Od udzielonej gwarancji Fundusz pobiera jednorazowo prowizję, której wysokość wynosi 1,5% kwoty gwarancji. Prowizja powinna być zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
§  13. 
1.  Przedmiotem gwarancji pokrycia strat może być całkowite lub częściowe pokrycie strat wynikających z ryzyka związanego z wszystkimi lub wybranymi przejmowanymi prawami majątkowymi lub przejmowanymi zobowiązaniami, przy czym gwarancją pokrycia strat mogą być obejmowane jedynie zobowiązania wynikające z udzielonych a niewypłaconych kredytów lub pożyczek.
2.  Na potrzeby gwarancji pokrycia strat wartość przejmowanych praw majątkowych i zobowiązań banku przejmowanego ustala się na podstawie jego ksiąg rachunkowych według stanu na dzień poprzedzający dzień przejęcia.
3.  Fundusz w celu zweryfikowania otrzymanej od banku przejmującego wyceny praw majątkowych i zobowiązań może skorzystać z usług zewnętrznych wyspecjalizowanych podmiotów.
4.  Gwarancja pokrycia strat może być udzielona do wysokości 100% wartości bilansowej przejmowanych praw majątkowych lub wartości przejmowanych zobowiązań, w szczególności:
1) kredytów lub pożyczek;
2) zobowiązań z tytułu udzielonych a niewypłaconych kredytów lub pożyczek;
3) udziałów lub akcji;
4) dłużnych papierów wartościowych.
5.  Fundusz może różnicować udział w pokrywaniu strat w zależności od rodzaju przejmowanych praw majątkowych lub przejmowanych zobowiązań.
6.  Okres udzielenia gwarancji pokrycia strat, zależny jest od okresów realizacji przejmowanych praw majątkowych. Okres gwarancji pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi prawami majątkowymi lub przejmowanymi zobowiązaniami nie powinien być dłuższy niż 8 lat.
7.  Okres uwzględniania przychodów z tytułu praw majątkowych objętych gwarancją pokrycia strat może być dłuższy od okresu gwarancji pokrycia straty.
8.  Na podstawie sporządzonego przez bank przejmujący sprawozdania obejmującego raporty w okresach nie dłuższych niż półrocznych następuje rozliczenie strat lub przychodów z tytułu praw majątkowych lub zobowiązań objętych gwarancją pokrycia strat.
9.  Dokonywane przez bank przejmujący rozliczenia wynikające z gwarancji pokrycia strat mogą być przedmiotem niezależnego audytu zleconego przez Fundusz.
10.  Bank przejmujący - w okresie obowiązywania umowy gwarancji pokrycia strat - będzie obowiązany udostępnić wszystkie informacje i dokumenty, a także udzielić stosownych wyjaśnień dotyczących praw majątkowych objętych gwarancją pokrycia strat na potrzeby przeprowadzenia przez Fundusz lub podmiot wskazany przez Fundusz działań kontrolnych.
11.  Pozostałe warunki udzielenia gwarancji pokrycia strat, obowiązki banku przejmującego i prawa Funduszu zostaną szczegółowo określone w umowie gwarancji pokrycia strat.
§  14. 
1.  Dotacja, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 5, udzielana jest do wysokości różnicy między wartością przejmowanych praw majątkowych i przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach deponentów banku przejmowanego, jednak w kwocie nie wyższej niż wartość przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych, pomniejszonych o przewidywane kwoty zaspokojenia roszczeń Funduszu z tytułu wypłaty środków gwarantowanych w postępowaniu upadłościowym w przypadku, gdyby na dzień przejęcia sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości przejmowanego banku.
2.  Na potrzeby dotacji wartość przejmowanych praw majątkowych i przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych ustala się na podstawie ksiąg rachunkowych banku przejmowanego według stanu na dzień poprzedzający dzień przejęcia.
3.  Fundusz w celu zweryfikowania wartości praw majątkowych może skorzystać z usług zewnętrznych wyspecjalizowanych podmiotów.
4.  Dotacja wypłacana jest na warunkach określonych w umowie dotacji.
5.  Obowiązki banku przejmującego zostaną określone w umowie dotacji.
§  15. 
1.  Przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia podmiot zamierzający stać się bankiem przejmującym może wystąpić do Funduszu o wyrażenie stanowiska co do możliwości udzielenia wsparcia poprzez wydanie stosownej deklaracji. Wydanie deklaracji nie może być traktowane jako działanie Funduszu mające na celu udzielenie wsparcia i nie stanowi zobowiązania Funduszu do udzielenia wsparcia oraz nie powoduje powstania praw dla tego podmiotu.
2.  Fundusz wydając deklarację zawiera w niej warunki udzielenia wsparcia. Fundusz może zawrzeć w deklaracji warunki ograniczające wzrost deklarowanego wsparcia po dacie wystawienia deklaracji.
3.  Wydanie deklaracji następuje po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Funduszu.
4.  Fundusz może deklarację, w całości lub części, przekazać KNF.
§  16. 
1.  Wniosek o udzielenie wsparcia w formach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2-5, bank przejmujący sporządza według wzoru określonego w załączniku nr 1. W przypadku wniosku o udzielenie wsparcia poprzez objęcie akcji banku przejmującego wniosek należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr 2.
2.  Bank przejmujący składając wniosek o udzielenie wsparcia przedstawia:
1) sprawozdanie finansowe banku przejmowanego sporządzonego na dzień poprzedzający przejęcie wraz z wynikiem badania dokonanego przez firmę audytorską,
2) dokument wykazujący kwotę środków gwarantowanych banku przejmowanego na dzień poprzedzający przejęcie,
3) dokument potwierdzający, że nastąpiło wykorzystanie dotychczasowych funduszy własnych przejmowanego banku na pokrycie strat,
4) propozycję zabezpieczenia gwarantującego zwrot pełnej kwoty wsparcia wraz z odsetkami, w przypadku wsparcia w formach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3.
3.  Bank przejmujący, o którym mowa w ust. 2, załącza również do wniosku:
1) aktualny odpis z rejestru sądowego banku przejmującego lub wydruk komputerowy zawierający informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający cechy umożliwiające weryfikację z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986, z późn. zm.);
2) statut banku przejmującego;
3) zgodę organu statutowego banku przejmującego na przejęcie banku;
4) program przejęcia banku;
5) w przypadku wsparcia będącego pomocą publiczną, sporządzony dla banku przejmowanego formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
6) w przypadku wsparcia w formie objęcia akcji:
a) proponowane warunki objęcia akcji banku przejmującego, w szczególności;
- sposób wyznaczenia ceny objęcia akcji,
- przywileje i ograniczenia związane z obejmowanymi akcjami,
b) informację o aktualnej i przewidywanej w wyniku emisji akcji strukturze właścicielskiej, udziale akcjonariuszy posiadających powyżej 5% udziału w kapitale lub w głosach na walnym zgromadzeniu,
c) informację o polityce dywidendowej banku przejmującego i proponowanych lub przewidywanych zmianach w polityce dywidendowej,
d) w przypadku podjęcia przez organy podmiotu przejmującego decyzji o emisji akcji, dokumenty potwierdzające podjęcie takiej decyzji.
7) w przypadku wsparcia w formie dotacji lub gwarancji pokrycia strat, bank przejmujący przedstawia, odpowiednio do przejmowanych praw majątkowych:
a) plan restrukturyzacji przejmowanego portfela kredytowego lub pożyczkowego;
b) opis obowiązujących w banku przejmującym zasad monitorowania i dochodzenia należności, identyfikacji utraty wartości praw majątkowych, odpisywania, umarzania, likwidacji i zbywania praw majątkowych, opis polityki inwestycyjnej,
c) obowiązujące w banku przejmującym zasady rachunkowości, w tym zasady wyceny, tworzenia odpisów aktualizujących,
d) opis przejmowanych praw majątkowych i zobowiązań z tytułu udzielonych i niewypłaconych transz kredytów i pożyczek, a w przypadku praw majątkowych podaje również ich wartości bilansową oraz wartości należności przeterminowanych, okresu przeterminowania oraz utworzonych odpisów, a także ustanowionych zabezpieczeń.
4.  Warunkiem wypłaty środków z tytułu udzielonego wsparcia jest przedstawienie Funduszowi przez bank przejmujący:
1) sprawozdania finansowego banku przejmowanego sporządzonego na dzień poprzedzający przejęcie wraz z wynikiem badania dokonanego przez firmę audytorską oraz uznanie przez Fundusz tych wyników badania sprawozdania finansowego. Uznanie wyników badania sprawozdania finansowego, może nastąpić jeżeli biegły rewident nie wydał opinii negatywnej lub nie odmówił wyrażenia opinii. W przypadku wydania opinii z zastrzeżeniami uznanie wyników badania sprawozdania finansowego może nastąpić jedynie, jeżeli z treści opinii jednoznacznie wynika, że przyczyna wydania takiej opinii:
a) nie dotyczy wartości zaprezentowanych na dzień bilansowy w bilansie, będącym częścią sprawozdania finansowego lub,
b) nie rodzi wątpliwości co do prawidłowego ustalenia wartości praw majątkowych i zobowiązań będących podstawą ustalenia wysokości kwot wsparcia;
2) dokumentu wykazującego kwotę środków gwarantowanych banku przejmowanego na dzień poprzedzający przejęcie;
5.  Dodatkowo Fundusz może zwrócić się do banku przejmującego o inne informacje i dokumenty, niż określone w ust. 1-3, w tym w szczególności o:
1) informację dotyczącą jego sytuacji ekonomiczno-finansowej i organizacyjnej, w tym charakterystykę rynku, na którym działa z uwzględnieniem jego głównych konkurentów;
2) prognozę bilansu, rachunku zysków i strat połączonych podmiotów, współczynnika wypłacalności lub łącznego współczynnika kapitałowego oraz innych wielkości charakteryzujących działalność banku przejmującego, z uwzględnieniem wpływu przejęcia lub nabycia na sytuację banku przejmującego, na okres nie krótszy niż dwa lata;
3) dokument określający, do jakiej wysokości bank przejmujący może zaciągać zobowiązania, o ile nie określa tego statut;
4) dokumenty i informacje, które potwierdzają spełnienie wymogów wynikających z przepisów prawa.
6.  Informacje i dokumenty, wskazane w ust. 2 pkt 1, ust. 3 oraz w ust. 5, o ile przepisy prawa nie wymagają określonej formy, mogą za zgodą Funduszu, zostać przekazane w formie elektronicznej.
§  17.  W przypadku wniosku o udzielenie wsparcia w formie, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 lub 5, Fundusz może wystąpić dodatkowo do banku przejmującego o przekazanie kopii kompletnej dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.), kopie uchwał i innych dokumentów organów banku przejmującego, określających lub mających wpływ na zasady tworzenia odpisów aktualizujących, w tym w szczególności informacje dotyczące metody wyceny przejmowanych praw majątkowych i przejmowanych zobowiązań.

Rozdział  3.

Tryb rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia

§  18. 
1.  Fundusz sprawdza kompletność wniosku o udzielenie wsparcia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty jego złożenia.
2.  Kompletny wniosek o udzielenie wsparcia powinien zostać złożony nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia przejęcia banku. Fakt wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przejmowanego banku nie wpływa na możliwość złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.
3.  W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie wsparcia Fundusz występuje niezwłocznie o jego uzupełnienie. Wnioskodawca powinien uzupełnić wniosek o brakujące dokumenty lub informacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia Nieuzupełnienie przez wnioskodawcę wniosku o wymagane dokumenty lub informacje w terminie określonym w ust. 2, może spowodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, o ile termin nie został przedłużony.
4.  Fundusz rozpatruje wniosek w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty przedłożenia kompletnego wniosku zawierającego wymagane dokumenty i informacje, o których mowa odpowiednio w § 16-17, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Bieg terminu 30 dni rozpoczyna się, jeżeli został spełniony warunek określony w art. 268d ustawy. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli nie zostało wszczęte postępowanie notyfikacyjne. W celu rozpatrzenia wniosku Fundusz może zażądać uaktualnienia zawartych w nim danych. W przypadku uzupełniania wniosku, za datę złożenia kompletnego wniosku o udzielenie wsparcia rozumie się dzień, w którym został złożony ostatni wymagany przez Fundusz dokument lub złożono wymaganą przez Fundusz informację lub dostarczono poprawiany wniosek.
5.  W uzasadnionych przypadkach, Fundusz zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku.
§  19. 
1.  Decyzję w sprawie udzielenia wsparcia podejmuje Zarząd Funduszu w formie uchwały po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Funduszu.
2.  Decyzja, o której mowa w ust. 1, powinna określać warunki udzielenia wsparcia, w tym - w zależności od formy wsparcia - dotyczące:
1) zobowiązania wnioskodawcy do składania Funduszowi określonych informacji;
2) formy i wartości zabezpieczenia spłaty wierzytelności Funduszu z tytułu udzielonego wsparcia w formie pożyczki lub gwarancji, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3.
3.  Fundusz określając w decyzji warunki zabezpieczenia wierzytelności Funduszu z tytułu udzielenia wsparcia, bierze pod uwagę w szczególności:
1) wysokość i formę wsparcia;
2) okres na jaki wsparcie będzie udzielone;
3) ryzyko związane z udzieleniem wsparcia.
4.  W uchwale o udzieleniu wsparcia Zarząd Funduszu może określić termin, z upływem którego, w przypadku nie zawarcia umowy, uchwała traci moc. W przypadku nie zawarcia umowy z powodu nieuzgodnienia przez strony umowy, bank przejmujący nie ma z tego tytułu żadnych praw ani roszczeń w stosunku do Funduszu czy jego pracowników.
§  20. 
1.  O podjęciu przez Zarząd Funduszu uchwały w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia wsparcia Fundusz informuje wnioskodawcę i KNF.
2.  Odmowa udzielenia wsparcia nie stanowi podstawy roszczeń banku przejmującego ani osób trzecich wobec Funduszu, jego organów i pracowników.

Załącznik Nr  1

Wniosek o udzielenie wsparcia

Lp.WyszczególnienieTreść
1.Nazwa banku przejmującego
2.Siedziba banku przejmującego
3.Organ rejestrowy
4.Numer wpisu do rejestru
5.Skład rady nadzorczej banku

przejmującego

1. ................................................................................. ..........
imię i nazwiskodata powołania
2. ...........................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
3. ...........................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
6.Skład zarządu banku

przejmującego

1. .........................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
2. ................................................................................ ...........
imię i nazwiskodata powołania
3. ...........................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
7.Forma wsparcia
8.Cel wsparcia
9.Wnioskowana kwota wsparcia udzielanego w formie pożyczki/gwarancji/dotacji/gwarancji pokrycia strat
10.Sposób wykorzystania wsparcia
11.Planowany okres korzystania ze wsparcia
12.Proponowane warunki spłaty kapitału wsparcia udzielonego w formie pożyczki
13.Proponowane formy zabezpieczenia wsparcia udzielonego w formie pożyczki lub gwarancji
14.Firma audytorska

i biegły rewident badający sprawozdanie finansowe banku przejmowanego

nazwanumer wpisu na listę firm audytorskich
imię i nazwiskonumer wpisu do rejestru biegłych rewidentów

Załącznik Nr  2

Wniosek o udzielenie wsparcia poprzez objęcie akcji banku przejmującego

Lp.WyszczególnienieTreść
1.Nazwa banku przejmującego
2.Siedziba banku przejmującego
3.Organ rejestrowy
4.Numer wpisu do rejestru
5.Skład rady nadzorczej banku

przejmującego

1. ................................................................................. ..........
imię i nazwiskodata powołania
2. ...........................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
3. ...........................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
6.Skład zarządu banku

przejmującego

1. ...........................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
2. ................................................................................ ...........
imię i nazwiskodata powołania
3. ...........................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
7.Proponowane akcje do objęcia przez FunduszLiczba akcjiRodzaj akcjiWartość nominalna akcji
8.Cel wsparcia
9.Proponowana cena emisyjna obejmowanych akcji
10.Proponowany termin objęcia akcji
11.Proponowany termin wniesienia wkładu (zapłaty za akcje)
12.Firma audytorska

i biegły rewident badający sprawozdanie finansowe banku przejmowanego

nazwanumer wpisu na listę firm audytorskich
imię i nazwiskonumer wpisu do rejestru biegłych rewidentów
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 685, 723, 1637 i 2243.