Określenie zasad dotyczących zwoływania pierwszych Walnych Zgromadzeń Wyborczych regionalnych oddziałów Izby oraz oddziałów zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego jak i sposobu wyboru, powoływania, odwoływania i uzupełniania wyborów do Zarządów Regionalnych oddziałów Izby członków oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego oraz zasad przedstawiania kandydatur na regionalnych przedstawicieli społecznych.

Akty korporacyjne

Podat.2002.3.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 marca 2002 r.

UCHWAŁA Nr 3/2002
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 13 marca 2002 r.
w sprawie określenia zasad dotyczących zwoływania pierwszych Walnych Zgromadzeń Wyborczych regionalnych oddziałów Izby oraz oddziałów zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego jak i sposobu wyboru, powoływania, odwoływania i uzupełniania wyborów do Zarządów Regionalnych oddziałów Izby członków oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego oraz zasad przedstawiania kandydatur na regionalnych przedstawicieli społecznych.

Na podstawie:
1. uchwały Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z 27.01.2002 r. w sprawie utworzenia regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych,

2. uchwały Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z 27.01.2002r. w sprawie ustalania liczby członków zamiejscowych oddziałów Sądu Dyscyplinarnego

3. § 26 ust. 5, § 44 ust 6, § 46 ust. 4 oraz § 36 ust. 2 statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Regulamin określa:
1.
zasady dotyczące zwoływania pierwszych walnych zgromadzeń wyborczych regionalnych oddziałów izby,
2.
sposób przeprowadzenia walnych zgromadzeń wyborczych regionalnych oddziałów izby,
3.
szczegółowe zasady wyborów, uzupełniania, powoływania i odwoływania Zarządów Regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych członków oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego,
4.
zasady przedstawiania kandydatów na regionalnych przedstawicieli społecznych.
§  2.
W regionalnych zgromadzeniach wyborczych mają prawo uczestniczyć doradcy podatkowi z danego okręgu wyborczego, członkowie Krajowej Rady Doradców Podatkowych, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz goście zaproszeni w szczególności przez Prezydium Zgromadzenia Wyborczego.
§  3.
1.
Wybory do Zarządu Regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz do oddziałów zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego są równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2.
W wyborach, o których mowa w ust. 1, głosować można osobiście i tylko jeden raz z zastrzeżeniem § 22.
§  4.
Wybory do zarządu regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz do oddziałów zamiejscowych sądu dyscyplinarnego są ważne przy obecności minimum 1/10 liczby doradców z danego regionu.
§  5.
Komunikaty dotyczące regionalnych walnych zgromadzeń wyborczych doradców podatkowych publikowane są przez Krajowa Radę Doradców Podatkowych w ogólnopolskim dzienniku Rzeczpospolita w terminie nie krótszym niż 14 dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Wyborczego w regionie oraz nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia niniejszego regulaminu.
§  6.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1.
"zgromadzeniach wyborczych", należy przez to rozumieć walne zgromadzenia wyborcze doradców podatkowych oddziału regionalnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
2.
"kandydatach", należy przez to rozumieć kandydatów do zarządów regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz kandydatów na członków oddziałów zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego,
3.
"Izbie", należy przez to rozumieć Krajową Izbę Doradców Podatkowych,
4.
"Radzie", należy przez to rozumieć Krajową Radę Doradców Podatkowych,
5.
"regionie", należy przez to rozumieć regionalne oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
6.
"regulaminie", należy przez to rozumieć niniejszy regulamin,
7.
"okręg wyborczy" obszar województwa na którym utworzono regionalny oddział Izby,
8.
"Prezydium zgromadzenia wyborczego" - należy przez to rozumieć osoby wybrane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych do przeprowadzenia Walnych zgromadzeń wyborczych,
9.
"Przewodniczącym zgromadzenia wyborczego", należy przez to rozumieć osobę która prowadzi Walne zgromadzenie wyborcze w regionie.

Rozdział  2

Prawa wyborcze i okręgi wyborcze

§  7.
1.
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do zarządu regionu oraz do oddziałów zamiejscowych sądu dyscyplinarnego przysługuje każdemu doradcy podatkowemu mającemu miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze tego okręgu wyborczego.
2.
Jeżeli doradca podatkowy prowadzi działalność na obszarze dwóch lub więcej okręgów wyborczych, może uczestniczyć w wyborach tylko w jednym okręgu wyborczym.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, okręgiem wyborczym właściwym dla doradcy podatkowego jest okręg, na którego obszarze doradca ten wykonuje doradztwo podatkowe wskazane na pierwszym miejscu, jako miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na liście doradców podatkowych prowadzonej czasowo przez Ministra Finansów i publikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
§  8.
1.
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) do zarządu regionalnego oraz do Oddziałów zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego przysługuje doradcy podatkowemu mającemu prawo wybierania w tym okręgu, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.
2.
Prawo wybieralności nie przysługuje Przewodniczącemu Zgromadzenia Wyborczego, członkom Prezydium Zgromadzenia Wyborczego, Komisji Skrutacyjnej na danym zgromadzeniu wyborczym, członkom Komisji Rewizyjnej oraz Sędziom Sądu Dyscyplinarnego.
3.
Prawo wybieralności na członków oddziałów zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego nie przysługuje członkom organów Izby, Przewodniczącemu Rady oraz Zastępcom Rzecznika Dyscyplinarnego.
4.
Kandydat nie może jednocześnie kandydować do Zarządu Regionu i do Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.
§  9.
Ustala się następujące okręgi wyborcze z siedzibami:
1.
w Białymstoku - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa podlaskiego,
2.
w Bydgoszczy - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
3.
w Gdańsku - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa pomorskiego,
4.
w Katowicach - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa śląskiego,
5.
w Kielcach - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa świętokrzyskiego,
6.
w Krakowie - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa małopolskiego,
7.
w Lublinie - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa lubelskiego,
8.
w Łodzi - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa łódzkiego,
9.
w Olsztynie - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego,
10.
w Opolu - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa opolskiego,
11.
w Poznaniu - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa wielkopolskiego,
12.
w Rzeszowie - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa podkarpackiego,
13.
w Szczecinie - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
14.
w Warszawie - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa mazowieckiego,
15.
we Wrocławiu - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa dolnośląskiego,
16.
w Zielonej Górze - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa lubuskiego.

Rozdział  3

Zadania Prezydium Zgromadzeń Wyborczych oraz Krajowej Rady Doradców Podatkowych

§  10.
1.
Przewodniczącego oraz prezydium pierwszych zgromadzeń wyborczych powołuje w liczbie do czterech osób Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
2.
Do zadań Prezydium Zgromadzeń Wyborczych należą:
1)
przygotowanie spisu doradców podatkowych z danego okręgu wyborczego, którym przysługuje czynne prawo wyborcze,
2)
przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń Wyborczych w regionach,
3)
przygotowanie mandatów wyborczych dla doradców podatkowych z danego okręgu wyborczego,
4)
przygotowanie i przedłożenie do akceptacji skarbnikowi Krajowej Rady Doradców Podatkowych preliminarza wydatków związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Walnych Zgromadzeń Wyborczych w regionach.
§  11.
1.
Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być wnoszone reklamacje bezpośrednio na zgromadzeniu wyborczym do prezydium zgromadzenia. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana przewodniczący zgromadzenia wyborczego dopisuje doradcę podatkowego do spisu wyborców.
2.
Zastrzeżenia na nieprawidłowości w spisie wyborców sporządzonym dla danego okręgu wyborczego mogą wnosić wyłącznie doradcy podatkowi, którym przysługuje prawo wybierania w tym okręgu wyborczym.
3.
Reklamacje nie mogą dotyczyć spraw rozstrzyganych w trybie administracyjnym przez Ministra Finansów.
§  12.
Do zadań Krajowej Rady Doradców Podatkowych należy:
1.
ustalenie terminu i miejsca przeprowadzenia pierwszych Walnych Zgromadzeń,
2.
poinformowanie doradców podatkowych z określonego okręgu wyborczego o terminie i miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia Wyborczego zgodnie z § 5 uchwały.

Rozdział  4

Liczba członków władz regionalnych Izby

§  13.
Liczbę członków Zarządu Regionu oraz członków oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego określają uchwały Walnego Zgromadzenia Wyborczego Regionalnych Oddziałów Izby.

Rozdział  5

Zgłaszanie kandydatur do zarządów regionalnych oddziałów Izby, do oddziałów zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego oraz na regionalnych przedstawicieli społecznych

§  14.
1.
Doradca podatkowy, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, może zgłaszać kandydatury do zarządu regionu oraz oddziałów zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego właściwej komisji skrutacyjnej ustnie do protokołu na zgromadzeniu wyborczym, w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.
Zgłoszenie kandydatury dokonane w sposób, o którym mowa w ust. 1, komisja skrutacyjna przyjmuje pod warunkiem wyrażenia zgody przez kandydata - ustnie lub pisemnie do protokołu na zgromadzeniu wyborczym.
§  15.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza niezwłocznie kandydatury na zgromadzeniu wyborczym i wywiesza listę kandydatów w miejscu wyborczym przed zarządzeniem wyborów.
§  16.
Zasady określone w niniejszym rozdziale stosuje się również do kandydatur na regionalnych przedstawicieli społecznych.

Rozdział  6

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do zarządów regionalnych oddziałów Izby, do oddziałów zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego

§  17.
1.
Zgromadzenie wyborcze prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia Wyborczego.
2.
W przypadkach losowych, gdy przewodniczący prezydium nie może uczestniczyć w zgromadzeniu wyborczym wyznacza on innego członka Prezydium Zgromadzenia Wyborczego, który prowadzi Walne Zgromadzenie wyborcze.
§  18.
1.
Do przeprowadzenia głosowania wybiera się Komisję Skrutacyjną.
2.
Wybór komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.
3.
Komisja Skrutacyjna składa się z Przewodniczącego, wybranego spośród jej członków oraz od trzech do dziewięciu członków.
4.
Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
*
sporządzenie kart do głosowania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
*
przeprowadzenie głosowania,
*
ustalenie wyników głosowania.
Z wykonanych czynności Komisja Skrutacyjna sporządza protokół.

Rozdział  7

Przebieg głosowania

§  19.
1.
Na zgromadzeniach wyborczych kandydatury do zarządów regionalnych oraz do oddziałów zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego mogą być prezentowane wyłącznie ustnie. Zabroniona jest jakakolwiek inna forma agitacji wyborczej na zgromadzeniu wyborczym.
2.
Czas prezentacji ustnej winien być ograniczony do 3 minut.
§  20.
1.
Każdy wyborca po okazaniu dowodu tożsamości i złożeniu podpisu na liście wyborców otrzymuje mandat według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2.
Po okazaniu mandatu wyborczego każdy wyborca otrzymuje dwie karty do głosowania. Na karcie będą wymienieni w kolejności alfabetycznej - z numerem wpisu na listę doradców podatkowych - kandydaci do zarządu regionu, kandydaci do oddziału zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego z danego okręgu. Karta do głosowania jest ostemplowana pieczęcią komisji skrutacyjnej danego okręgu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
3.
Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Skrutacyjna sprawdza czy urna wyborcza jest pusta po czym zamyka ja i opieczętowuje pieczęcią komisji skrutacyjnej.
4.
Oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku "x" na karcie wyborczej przy nazwisku kandydata do Zarządu Regionu na kandydata do oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego oraz wrzucenie karty do urny wyborczej. Liczba znaków "x" nie może być większa niż liczba członków Zarządu Regionu w danym okręgu wyborczym oraz liczba członków do oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.
5.
Głos uznaje się za nieważny w przypadku:
1.
oddania głosu na większą liczbę kandydatów niż ustalona liczba członków Zarządu Regionu, oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego w danym okręgu,
2.
nie oddania głosu na żadnego kandydata,
3.
umieszczania zapisów innych niż określonych w ust.4,
4.
w przypadku przedarcia karty do głosowania.

Rozdział  8

Ustalanie wyników głosowania w okręgach wyborczych

§  21.
1.
Po ustaleniu wyniku głosowania komisja skrutacyjna przekazuje Przewodniczącemu Zgromadzenia Wyborczego podpisany przez członków Komisji Skrutacyjnej protokół z wynikami głosowania oraz karty do głosowania.
2.
W protokole wymienia się odpowiednio liczby:
*
osób uprawnionych do głosowania,
*
wyborców, którym wydano karty do głosowania,
*
oddanych kart do głosowania,
*
głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności,
*
głosów ważnych,
*
uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów oraz listę wybranych członków Zarządu Regionu oraz wybranych członków oddziałów zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego.
§  22.
Do Zarządu Regionu oraz do oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego wybrani zostają kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, do wyczerpania liczby członków Zarządu Regionalnego oraz członków oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego w danym okręgu wyborczym.
§  23.
W przypadku nie dokonania wyboru członków Zarządu Regionu oraz członków oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego w danym okręgu wyborczym w liczbie określonej w uchwałach Walnego Zgromadzenia Wyborczego Regionalnych oddziałów Izby pozostałe miejsca w Zarządzie oraz Sądzie pozostają nie obsadzone.
§  24.
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów, gdy liczba tych kandydatów jest większa niż liczba miejsc pozostających do obsadzenia, Prezydium Zgromadzenia Wyborczego ogłasza na zgromadzeniu wyborczym wybory uzupełniające.
§  25.
Do przeprowadzenia wyborów uzupełniających maja zastosowanie wszystkie unormowania regulaminu dotyczące pierwszych wyborów.
§  26.
W wyborach uzupełniających głosuje się wyłącznie na kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu nie uzyskali mandatów z przyczyn określonych w § 24.
§  27.
Jeżeli w wyborach uzupełniających kandydaci otrzymali równa liczbę głosów uprawniająca do uzyskania mandatu o uzyskaniu mandatu decyduje losowanie.
§  28.
1.
Przewodniczący Zgromadzenia Wyborczego ogłasza niezwłocznie wyniki wyborów.
2.
Protokół z pracy Komisji Skrutacyjnej, podpisany przez jej członków oraz spakowane i opieczętowane karty wyborcze, przewodniczący zgromadzenia wyborczego przekazuje w terminie 7 dni do Rady.

Rozdział  9

Zasady odwoływania członków Zarządów oddziałów regionalnych Izby oraz członków oddziałów zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego.

§  29.
Odwołanie członków Zarządu Oddziału Regionalnego oraz członków oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego następuje na Walnym Zgromadzeniu w regionalnym oddziale Izby.

Rozdział  10

Ustalanie i ogłoszenie wyników wyborów regionalnych zgromadzeń wyborczych.

§  30.
Na podstawie protokółów Komisji Skrutacyjnych regionalnych zgromadzeń wyborczych Rada ogłasza wyniki wyborów w 16 regionach na stronie internetowej Rady.

Rozdział  11

Przepisy końcowe

§  31.
Przewodniczący Rady upowszechnia regulamin poprzez jego publikacje na stronach internetowych oraz udostępnienie w siedzibie Rady.
§  32.
Zasady wyłaniania i odwoływania regionalnych przedstawicieli społecznych oraz zasady ich działania określi Krajowa Rada Doradców Podatkowych regionu w terminie 30 dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Wyborczego.
§  33.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Porządek obrad regionalnych zgromadzeń wyborczych

1. Otwarcie zgromadzenia wyborczego

2. Wystąpienia zaproszonych gości

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał

5. Wybory osobowe:

* członków Zarządu Oddziału,

* członków Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego

6. Przedstawienie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych

7. Dyskusja

8. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej wraz z ogłoszeniem wyników wyborów,

9. Zamkniecie obrad zgromadzenia wyborczego.